Old 18-02-2011, 01:17 PM
  post #1
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
All myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Myanmar family ပရိသတ္ေတြႏွင့္ MF ၾကီးၾကပ္သူေတြေရာ mm unicode သံုးဖို႔ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနၾကျပီလား ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ unicode သံုးဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီး unicode သံုးမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။ အခုကတည္းက mm unicode အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ေနပါျပီ။ ဒါမွ ေျပာင္းဆိုရင္ unicode ကို အလြယ္တကူ ကူးေျပာင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မဟုတ္ရင္ အေျပာင္းအလဲကို ဒံုးဆိုင္းၾကီး ရင္ဆိုင္ရျပီး mm unicode အေၾကာင္းကို မသိတဲ့သူေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္သြားပါေလ့မယ္။အျခားေသာ MF fun ေတြအားလံုးေရာ မသံုးရေသးဘူး၊ မစမ္းရေသးဘူးဆိုရင္ စမ္းၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ unicode အေၾကာင္းနဲ႔ တင္ထားတဲ့ article ေတြ မေတြ႔ေသးတဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ myanmar unicode နဲ႔ပက္သတ္ျပီး သိတဲ့သူေတြေရာ မသိေသးတဲ့သူေတြေရာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ယူဆခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။ unicode အေၾကာင္းကို မသိေသးတဲ့သူေတြေရာ သိသြားႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 20-02-2011 at 05:15 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 34 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 19-02-2011, 11:41 PM
  post #2
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
Myanmar Converter Firefox Extension

Thanlwinsoft ကေ​န zawgyi ေ​ရာ unicode ပါ ဖတ္လို​႔​ရ​တဲ့ firefox extension ေ​လး​ထုတ္လု​ိက္တာ​ပါ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္
ဒီ​ေ​န​႔​မွ သိ​လို​႔ သံုး​ၾ​က​ည​့္ေ​န​တာ။ သံုး​လို​႔ ေ​တာ​္ေ​တာ​္​အဆ​င​္ေျ​ပ​သြား​တ​ယ​္။ အရင္က​ဆို zawgyi နဲ​႔ေ​ရး​ထား​တဲ့ website ေ​တြ​ကို unicode အျ​ဖစ္နဲ​႔​ပဲ ဒိုင္ခံ​ျ​ပီး font ေ​တြ​ကို သိ​မ​္း​ထားခ်င္တာ။ ဒီ​ေ​န​႔​မွ အဲ​ဒီ​ျ​ပႆ​နာ ေ​အး​သြား​တ​ယ​္။ ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​ကို လက္လြတ္လို​႔ ရေ​တာ့​မ​လို ျ​ဖ​စ​္ေ​နျ​ပီ။ ဒီ extensin ရဲ​႔ ထူး​ျ​ခားခ်​က​္ေ​လး​ေ​တြ​ကို သူ​႔ website မွာ​ပဲ သြား​ဖ​တ​္​ၾ​က​ည​့္​လိုက္ပါ။ ျ​မန္မာ​မိသား​စု ၀ို​င​္းေ​တာ​္​သားမ်ား​လ​ည​္း သံုး​ၾ​က​ည​့္​ဖု​ိ​႔ အၾ​ကံ​ျ​ပဳခ်င္ပါ​တ​ယ​္။ Unicode နဲ​႔​ပက္သတ္တဲ့ information ေ​တြ​ကို site ေ​တြေ​တာ​္ေ​တာ​္မ်ားမ်ား​မွာ ရွ​င​္း​တ​မ​္း​ဖြ​င​့္ျ​ပီး​ေ​နျ​ပီ​ဆို​ေ​တာ့ အသံုး​ျ​ပဳ​ဖို​႔ ဘာ​အခက္အ​ခဲ​မွ မ​ရွိ​ေ​တာ့​ေ​အာ​င​္ အဆ​င​္ေျ​ပေ​န​ပါ​ျ​ပီ။ 2011 က unicode ႏွ​စ​္ျ​ဖစ္တယ္ဆို​တာ​ေ​တာ့ လက္ခံ​လာ​ရေ​တာ့​မ​လု​ိ ျ​ဖ​စ​္ေ​နျ​ပီ။
ျ​မန္မာ Unicode ကို အသံုး​မျ​ပဳ​ရေ​သး​ဘူး။ ဘာ​တစ္ခု​မွ ဂ​ဃ​ဏ​န မ​သိ​ေ​သး​ဘူး​ဆို​ရ​င​္ အရ​င​္​ဦး​ဆံုး​စ​ပဲ စ​မ​္း​သပ္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်​င​္ myanmarIT မွာ ကို​အိ​ေ​မာ​င​္ေ​ရး​ထား​တဲ့ myanamr unicode guide for myanmar ကိုပဲ သြား​ဖ​တ​္​ၾ​က​ည​့္​လိုက္ပါ​ေ​တာ့။ နား​လ​ည​္ လြယ္သြား​မွာ​ပါ။
၁။ အခု extension ကို Install လုပ္ဖို​႔ အတြ​က​္ဒီ​လ​င​့္​ကို ႏွိပ္ပါ။
၂။ ပံု​မွာ​ျ​ပ​ထား​တဲ့ ညာ​ဖ​က​္ေ​ထာ​င​့္​အေ​ပ​ၚ​ဆံုး​က ေ​န​ရာ​က allow ကို ႏွိ​ပ​္ျ​ပီး install လု​ပ​္ေ​ဆာင္သြား​ပါ။
၃။ ျ​ပီး​တာ​နဲ​႔ ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​နဲ​႔ ေ​ရး​တဲ့​ဆို​ဒ​္ေ​တြ​ကို ဖြ​င​့္​ၾ​က​ည​့္​လိုက္ပါ။ unicode အျ​ဖ​စ​္ အလိုလို​ေျ​ပာ​င​္း​သြား​ပါ​ေ​လ့​မ​ယ​္။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 20-02-2011 at 12:09 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 31 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 20-02-2011, 01:03 AM
  post #3
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ဟာကို ေျပာင္းဖို႔အဆင္သင့္ပါပဲ။ True Unicode ဆိုကတည္းက လိုက္သံုးၾကည့့္ပါေသးတယ္။ ခုထိေတာ့ အဆင္မေျပေသးဘူးခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကအဆင္ေျပပါတယ္။ ZawGyi နဲ႔ရိုက္လို႔ ၁၅ မိနစ္ၾကာတဲ့ ပါဠိလိုစာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာကို ၁၁ မိနစ္ေလာက္နဲ႔ရိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ MM Unicode က ကီးမွတ္ရတာ မမ်ားတာရယ္။တစ္ေခ်ာင္းငင္တို႔ ရရစ္တို႔ကို တစ္ခုတည္းလုပ္လိုက္တာရယ္ေၾကာင့္ ပါဠ္ဆင့္ေတြရိုက္ရင္ လက္သြားရတာပိုျမန္တာရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပသနာက သံုးတဲ့လူအဆင္သင့္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း Unicode IME ကအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးခင္ဗ်။ တစ္ခ်ိဳ႕ ပါဠ္ဆင့္ေတြက အမွန္မရေသးဘူး ဥပမာ ၾအြံ (အမရြန္) ကိုေရးလို႔မရဘူး။ ပုေဏၰးမ ကို ပုဏၰေ၀းမ လို႔ထြက္ေနတယ္။ အဲဒါျဖစ္ေနတဲ့ဟာထဲက ၂ ခုေရးျပတာပါ။

အမရြန္ကိုေတာ့ Ekaya နဲ႔ ေရးလို႔အဆင္ေျပေပမယ့္ ပုေဏၰးမ က အဆင္မေျပေသးဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႔ ပါဌ္ဆင့္ေတြလဲအဆင္မေျပဘူး။

Win Innwa Unicode က ရေတာ့မယ္ေျပာတယ္။ သူ႔ IME ကိုေစာင့္ၿပီးသံုးၾကည့္ဦးမယ္။ သူကေတာ့ Version ၂ မ်ိဳးရွိတယ္ေျပာတယ္။ အခမဲ့နဲ႔ ၀ယ္ရမယ့္ဟာနဲ႔။ ေနာက္ ရွိသမွ် Win Font ေတြကို Unicode ေျပာင္းဖို႔ စီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ ထင္တာပဲခင္ဗ်။ အားလံုးအတြက္အဆင္ေျပတာေပါ့။

Myanmar3 ေကာ Ekaya ေကာ Win Innwa Unicode ေကာ IME အားလံုးက Adobe မွာတစ္ခုမွ အလုပ္မလုပ္ဘူး။ CS 2, CS 4 တုန္းက မရေသးလို႔လားလို႔ အခု CS 5 လဲ သံုးလို႔မရဘူး။ ထြက္လာတယ္ဆိုဦးေတာ့ In-Design သံုးတဲ့လူေတြအဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။
ေနာက္ Ekaya သံုးရင္ Microsoft Word မွာ Backspace ႏွိပ္လို႔ လိုင္းတစ္ခုရဲ႕ အစေနရာအထိ ဖ်က္သြားၿပီးရင္ အထက္ဘက္ကလိုင္ကို auto မေရာက္သြားဘူး။ အဲဒီလိုင္းအစမွာတင္ရပ္ေနတယ္။ အဲဒါလဲတစ္ခုဆိုးတာ။

Last edited by MegaWooer; 20-02-2011 at 01:27 AM..
MegaWooer is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2011, 02:35 PM
  post #4
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကိုMegaWooer ေျပာတဲ့ ပါဥ္ဆင့္ေတြကို Win Myanamr Unicode မွာရတယ္ ခင္ဗ်ာ။
သူက zawgyi လက္ကြက္နဲ႔ တစ္ပံုစံတည္း ထုတ္ေပးထားတယ္။
အဲဒီမွာ NHM writer နဲ႔ F9 ႏွိပ္ျပီး( ျမန္မာကေနအဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္ကေန ျမန္မာ)ေျပာင္းရိုက္သြားလို႔ ရတယ္ ခင္ဗ်ာ။ တကယ္လို႔ zawgyi ပဲ ျပန္သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ F3 ကို ႏွိပ္ျပီး off ထားလို႔ရတယ္။ zawgyi လက္ကြက္နဲ႔ unicode သံုးျပီးရိုက္မယ္ဆိုရင္ keymagic ဆိုတာ ရွိေသးပါတယ္။unicode keyboard ေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး Input method ေတြကိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားဖတ္လိုက္ပါ။ win myanmar unicode နဲ႔ ပက္သက္ျပီး အျပည့္အစံုသိခ်င္ျပီး Downlaod လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ မူရင္း website ဒီေနရာ မွာပဲ သြားဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ Photoshop မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မစမ္းဖူးေတာ့ မသိဘူး။ အရင္ notepad ++ မွာ ျမန္မာစာမရတာေတာင္ unicode သံုးျပီး ျမန္မာစာေတြ ေရးလို႔ရလာတာ ေတြ႔ရတယ္။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 20-02-2011 at 05:16 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2011, 07:40 PM
  post #5
minthike
အထူးအသင္း၀င္
 
minthike's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2007
တည္ေနရာ: singapore
ေရးသားခ်က္မ်ား: 1,937
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 14,779
ပို႔စ္ 1,805 ခုအတြက္ 9,626 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ပံုမ်ား: 19
minthike is on a distinguished road
ျပန္စာ - All myanmarfamily fun are ready to use unicode?ျမင္ေနက် ေဇာ္ဂ်ီစာလုံးေတြေလာက္ ၾကည့္ရအဆင္မေျပဘူးဗ်ာ
Vice Versa ေလးရွိရင္ေကာင္းမယ္၊ anyway welcome 2011 unicode year ပါ။

Josh Groban - To Where You Are
mt.myanmarfamily@gmail.com

minthike is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 10 ဦးတို႔မွ minthike အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 21-02-2011, 12:14 AM
  post #6
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကိုသက္ေနာင္သံုးၾကည့္လို႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ OS မွာသံုးတာလဲမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ Install လုပ္ၿပီးသံုးၾကည့္ေတာ့ သူေျပာထားတာကေတာ့ ရတယ္ေျပာတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တကယ္ရိုက္ၾကည့္ေတာ့မရဘူး။ Windows 7 32 Bit မွာသံုးတာ။
Unicdoe ကိုသံုးၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီကိုမသံုးခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္က Unicode လက္ကြက္ထက္စာရင္အမ်ားႀကီး ရွဳပ္တယ္။ ေနာက္ "~" အဲဒီဟာကိုသြားသြားႏွိပ္ရတာကို မႏွိပ္ခ်င္ေတာ့တာ။ ကၽြန္ေတာ္က ပါဠိစာေတြရိုက္တာမ်ားေတာ့ အဆင့္ေတြရိုက္တဲ့အခါမွာ ေဇာ္ဂ်ီထက္အမ်ားႀကီးပိုအဆင္ေျပတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Unicode ကျမန္မာစာလံုးကိုႀကိဳက္တယ္။ ေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ English စာလံုးကိုႀကိဳက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္က ေဇာ္ဂ်ီက ျမန္မာစာလံုးက စာလံုးေတြပဲလွတာ ရယစ္ ယပင့္ အသတ္ေတြမလွဘူး။ Unicode ကအဂၤလိပ္မွာ Win Innwa ကလက္ခံႏိုင္တယ္။ Myanmar3 က ဘယ္လိုမွမလွဘူး။

Last edited by MegaWooer; 21-02-2011 at 12:20 AM..
MegaWooer is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 19 ဦးတို႔မွ MegaWooer အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 21-02-2011, 07:53 AM
  post #7
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျ​ပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by MegaWooer View Post
ကို​သ​က​္ေ​နာင္သံုး​ၾ​က​ည့​္​လို​႔​ရ​တယ္ဆို​ေ​တာ့ ဘယ​္ OS မွာ​သံုး​တာ​လဲ​မ​သိ​ဘူး။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ Install လု​ပ​္​ၿ​ပီး​သံုး​ၾ​က​ည့​္ေ​တာ့ သူ​ေျ​ပာ​ထား​တာ​ကေ​တာ့ ရ​တ​ယ​္ေျ​ပာ​တာ​ပဲ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တ​ကယ္ရို​က​္​ၾ​က​ည့​္ေ​တာ့​မ​ရ​ဘူး။ Windows 7 32 Bit မွာ​သံုး​တာ။
Win Uni Innwa မွာ​ရ​ပါ​တ​ယ​္ ခင္ဗ်ာ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ Desktop မွာ​က window 7 untimate 32 bit တင္ထား​တာ။win uni innwa နဲ​႔ ပါဌ္ဆ​င​့္ေ​တြ ရိုက္ရ​တာ အား​လံုး​အဆ​င​္ေျ​ပ​ပါ​တ​ယ​္။ laptop မွာ​လ​ည​္း 7 untimate 64 bit မွာ စ​မ​္း​ၾ​က​ည​့္ျ​ပီး​ျ​ပီ။ အဆ​င​္ေျ​ပ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ win uni innwa ဟာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​မွာ ရံုး​သံုး၊ ေက်ာ​င​္း​သံုး ပံုႏ​ိွပ္မႈ​ေ​တြ​အား​လံုး​ကို အဲ​ဒီ win uni innwa နဲ​႔ ပဲ ေ​ရး​ေ​န​ၾ​က​တာ​ပါ။ ျ​မန္မာ့ သ​တ​င​္း​စာ​လ​ည​္း ယူ​နီ​အင​္း​၀​ကို​ပဲ အသံုး​ျ​ပဳ​ပါ​တ​ယ​္။ unicode writer ေ​တြ​ျ​ဖစ္တဲ့ (unicode လက္ကြက္အ​တို​င​္း-->Ekaya, keyman, waitzar)၊ (zawgyi လက္ကြက္အ​တို​င​္းျ​ဖစ္တဲ့ ==>keymagic, NHM ) တို​႔​မွာ​ေ​တာ့ ကိုMegaWooer ေျ​ပာ​တဲ့ ပါဌ္ဆ​င​့္ေ​တြ အဆင္မေ​ျ​ပ​ဘူး။
ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ အခု win uni innwa မွာက်ေ​တာ့ NHM keyboard နဲ​႔ အဆ​င​္ေျ​ပ​တာ ေ​တြ​႔​ရ​တ​ယ​္။ (အား​န​ည​္းခ်က္အေ​န​နဲ​႔​ကေ​တာ့ အေ​ပ​ၚ​က က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ေျ​ပာ​ခဲ့​တဲ့ unicode wirter ေ​တြ​ထဲ​က NHM ဆို​တဲ့ keyboard ၾ​က​ည​့္​သက္သက္မွာ မ​ရ​ပါ။) ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ win uni innwa ကို downlaod လု​ပ​္ျ​ပီး installလုပ္ဖို​႔​လို​ပါ​ေ​လ့​မ​ယ​္။ အေ​သး​စိတ္ကို သူ​႔​ဆိုဒ္မွာ အျ​ပ​ည​့္​အစံု​တိ​တိက်က် ရွ​င​္းျ​ပေ​ပး​ထား​ပါ​တ​ယ​္။

Quote:
Originally Posted by MegaWooer View Post
က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ကေ​တာ့ Unicode ကျ​မန္မာ​စာ​လံုး​ကို​ႀ​ကိ​ဳက္တ​ယ​္။ ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​ရဲ​႕ English စာ​လံုး​ကို​ႀ​ကိ​ဳက္တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ့​္​အျ​မင္က ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​က ျ​မန္မာ​စာ​လံုး​က စာ​လံုး​ေ​တြ​ပဲ​လွ​တာ ရ​ယ​စ​္ ယ​ပ​င့​္ အသ​တ​္ေ​တြ​မ​လွ​ဘူး။ Unicode က​အဂၤ​လိပ္မွာ Win Innwa က​လက္ခံႏ​ိုင္တ​ယ​္။ Myanmar3 က ဘယ္လို​မွ​မ​လွ​ဘူး။
ဟုတ္တ​ယ​္ ကို MegaWooer။ ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​မွာ​က ဗ်​ည​္းေ​တြ​ၾ​က​ည​့္​ရ​တာ သိပ္မ​လွ​ဘူး။ ျ​ပီး​ေ​တာ့ ေ​ဇာ​္ဂ်ီ​မွာ​က ဒီ​ေ​ဖာ​င​့္​သံုး​ထား​ရ​င​္ တျ​ခား​ေ​ဖာ​င​့္ေျ​ပာ​င​္း​မယ္ဆို​ရ​င​္ မျ​မ​င​္ႏို​င​္ေ​တာ့​ဘူး။ တ​ကယ္ဆို​ရ​င​္ ျ​မန္မာ​စာခ်​င​္း​အတူတူ အဲ​လို​ေ​တာ့ မျ​ဖစ္သ​င​့္​ဘူး။ အဂၤ​လိပ္စာ​မွာ​ေ​တာ​င​္ ဥပမာ-Time new romans ကေ​န ၾ​ကိ​ဳက္တဲ့ font style ေ​တြ​ကို​ေျ​ပာ​င​္းႏိုင္တ​ယ​္။ ယူ​နီ​ကုဒ္မွာ​ေ​တာ့ ယူ​နီ​ကုဒ္သံုး​ထား​သမွ် ေ​ဖာ​င​့္ေ​တြ​ကို ၾ​ကိ​ဳက္တဲ့ font style ကို​ျ​ပ​န​္ေျ​ပာ​င​္းျ​ပီး အသံုး​ျ​ပဳႏ​ိုင္တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ေ​တြ ယူ​နီ​ကုဒ္ကို ေျ​ပာ​င​္း​လဲ အသံုး​ျ​ပဳ​သ​င​့္ေ​န​ပါ​ျ​ပီ။ ဒါ​မွ ျ​မန္မာ​ေ​ဖာ​င​့္မ်ား​ဟာ ႏိုင္ငံ​တကာ​သတ္မွတ္ထား​တဲ့ ယူ​နီ​ကုဒ္စံ​နဲ​႔​အတူ ကမာ​ၻ​စံခ်ိန္ကို အမွီ​လို​က​္ႏိုင္ပါ့​ေ​လ့​မ​ယ​္။ ျ​ပီး​ေ​တာ့ ျ​မန္မာ​စာ​လံုး​ေ​ပါ​င​္း​သတ္ပံုမ်ား​ကို​လ​ည​္း အမွား​အရြ​င​္း​မ​ရွိ စီ​စ⁠စ​္ေ​ပး​ႏိုင္ပါ​ေ​လ့​မ​ယ​္။ unicode ဟာ international standard ျ​ဖ​စ​္ျ​ခ​င​္း၊ စ​နစ္တစ္ခု​တ​ည​္း​မွာ အေ​ျ​ခ​ခံထား​ျ​ခ​င​္း၊ ေ​နာ​က​္ျ​ပီး sorting ကိ​စ​ၥ​တို​႔၊ searching ေ​တြ​ကို unicode စံခ်ိန္စံ​ညြ​န​္း​နဲ​႔​ပဲ အသံုး​ျ​ပဳ​လို​ရ​တာ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဘာသာ​ျ​ပန္စ​နစ္မ်ား​ကို​လ​ည​္း လြယ္လြယ္ကူ​ကူ ဖ​န​္း​တီး​ႏိုင္မႈ​ေ​တြ ရွိ​လာ​ပါ​ေ​လ့​မ​ယ​္။

myanamr3 ပက္သ​က​္ျ​ပီး​ေ​တာ့ ေ​နာက္ထြက္တဲ့ (released) မွာ Time new romans အတို​င​္း​ထုတ္လာ​တာ ေ​တြ​႔​ရ​တ​ယ​္ ခင္ဗ်ာ။ version အေ​ဟာ​င​္း​မွာ​ေ​တာ့ ၾ​က​ည​့္​ရ​တာ ပံု​စံ​မက်​လွ​ဘူး။ version အသစ္ကို ဒီ​ေ​န​ရာ​ကေ​န ယူ​လိုက္ပါ။

ဒီ​လို အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာ​ေ​တြ ေ​ရး​လု​ိ​႔ ေက်း​ဇူး​ရွ​င​္ zawgyi ကို ေျခစုန္ကန္ ပစ္ပယ္တာ​ေ​တာ့ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ျ​မန္မာ​ေ​ဖာ​င​့္မ်ား​ကို browser ေ​တြ၊ software ေ​တြ​မွာ font ကို​ျ​မင္ရေ​အာ​င​္၊ အဆ​င​္ေျ​ပေ​ျ​ပ သံုး​စြဲ​မႈ​ရ​ရွိ​လာ​ေ​အာ​င​္ အရ​င​္​ဦး​ဆံုး တီ​ထြင္ထုတ္လု​ပ​္ေ​ပး​ခဲ့​တဲ့​အတြ​က​္ ေ​လး​စား​ေက်း​ဇူး​တင္မိလွ်က္ပါ။ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ ယူ​နီ​ကုဒ္က ႏိုင္ငံ​တကာ စံခ်ိ​န​္ျ​ဖစ္တဲ့​အတြ​က​္ ေ​နာက္လ​ည​္း သံုး​စြဲ​ရ​မည္အ​တူ​တူ အခု​က​တ​ည​္း​က သံုး​စြဲ​မႈ​စ​လု​ပ​္ေ​နရ​င​္ IT ေလာကအတြ​က​္ ျ​မန္မာ unicode font မ်ား​ဟာ software ေတြမွာ user interface အေနနဲ႔ ေ​န​ရာ​ယူႏ​ိုင္မႈ အလားအလာ လွ်င္လွ်​င​္ျ​မန​္ျ​မန​္ ရွိႏ​ိုင္လာ​ေ​လ့​မယ္လို​႔ ထင္ပါ​တ​ယ​္။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 21-02-2011 at 11:41 AM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 19 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 21-02-2011, 11:43 AM
  post #8
bagothar85
အထူးအသင္း၀င္
 
bagothar85's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Dec 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 1,297
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 7,571
ပို႔စ္ 1,345 ခုအတြက္ 8,094 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
bagothar85 will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစခင္ဗ်ာ။ Google Chrome မွာ Unicode ကိုျမင္ရေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ ဘယ္လိုမွ မျမင္ရလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က Unicode ကို အခုမွ စၿပီးသံုးမွာပါခင္ဗ်ာ။ ထုိ႔ေၾကာင္ Unicode ကိုအသံုးျပဳ၇န္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ မသိရွိေသးေသာ မိသားစု၀င္မ်ား သိရွိႏုိင္ၾကေစဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ Unicode အေၾကာင္းရွင္းျပထားတဲ့ ဆိုက္ေတြကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ (Unicode မရွိလို႔ အခုမွစသံုးပါမယ္ဆိုကာမွ) Unicode ေတြနဲ႔ေရးၿပီး ရွင္းျပထားတာမ်ားပါတယ္။(ကၽြန္ေတာ္မသိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္သိရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ရွင္းျပေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
bagothar85 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 9 ဦးတို႔မွ bagothar85 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 21-02-2011, 02:25 PM
  post #9
KznT
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
 
KznT's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Dec 2009
တည္ေနရာ: http://www.techsectors.blogspot.com
ေရးသားခ်က္မ်ား: 1,338
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 5,983
ပို႔စ္ 1,332 ခုအတြက္ 20,394 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
KznT has a spectacular aura aboutKznT has a spectacular aura about
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?


Unicode နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေတြ ရင္ထဲမွာ အျပည့္ပဲ - ဒီ Thread ကို စေတြ႕တည္းက ဝင္ေျပာခ်င္တာ - ဒါေပမယ့္ မေရးျဖစ္လိုက္ဘူး - ေရးမယ္လုပ္ေတာ့လည္း ကိုယ္ေျပာမယ့္ စကားေတြက ဘာကိုမွ ႀကီးႀကီးမားမား မရည္ရြယ္ေပမယ့္ စာဖတ္သူေတြက သူတို႕ ဘာသာသူတို႕ လိုရာအဓိပၸါယ္ ေကာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ေယာက္/အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို တိုက္ခိုက္သလို ထင္သြားမွာ စိုးမိတယ္ - ကိုယ့္ ထမင္းကိုယ္စားၿပီး လူမုန္းေတာ့ မခံခ်င္ပါဘူး - ခုေနာက္ထြက္တဲ့ Unicode ဟာ ကိုသက္ေနာင္ ေျပာခဲ့ၿပီးသလို International standard ျဖစ္တာ မွန္တယ္ - အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာ မွန္တယ္ - လူၿပိန္းစကားနဲ႕ ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ Unicode ကို သေဘာက်တာ International standard ဆိုတာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး - သူ႕လက္ကြက္ကိုက ရိုက္ရလြယ္တာ - စနစ္လည္း အမ်ားႀကီး က်တယ္ - တစ္ျခား အားသာခ်က္ေတြလည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ေပါ့ - ဒါေပမယ့္ဗ်ာ - ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို သေဘာမက်လဲ ဆိုေတာ့ စနစ္တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို ကူးေျပာင္းတယ္ဆိုတာ - ဒါကေကာင္းတယ္ ေရာ့ဒါသံုး ဒါကိုလုပ္ ဆိုၿပီး ေျပာင္းပစ္လိုက္လို႕ မရဘူး - ေျပာရရင္ ဒါက ေရခဲေခ်ာင္း စားေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႕လက္ထဲက ေရခဲေခ်ာင္းယူၿပီး ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ ေျပာင္းစားခိုင္းတာနဲ႕ တူေနတယ္ - ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ဗ်ာ - ေရခဲေခ်ာင္းထက္လည္း ေဈးပိုႀကီးတယ္ လူတိုင္းသိတယ္ - စားလို႕လည္း ပိုေကာင္းတယ္ - အရသာလည္း ပိုရွိတယ္ - ဗိုက္လည္း တကယ္ျပည့္တယ္ မွန္တယ္ - ဒါေပမယ့္ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ဆိုတာ ဒီအတိုင္းႀကီး ကိုင္စားလို႕ မရဘူးဗ် - အထဲက ေကာက္ညွင္းသားကို ရဖို႕ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ ေကာက္ညွင္းသားကို အျပင္က ရံထားတဲ့ ဝါးက်ည္ေတာက္အခံြေလးကို ေရာင္းတဲ့သူက ေသေသခ်ာခ်ာ ခြာေပးရတယ္ - ရလာတဲ့ ေကာက္ညွင္းသားကိုမွ သၾကားေလး/အုန္းသီးေလး ျဖဴးေပးရတယ္ - အဲ့လို လုပ္ၿပီး ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ေလး - ဖက္ေလးနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ထုပ္ေပး - သြားၾကားထိုးတံေလး စိုက္ေပးလိုက္ေတာ့မွ ကေလးက စမ္းစားၾကည့္ၿပီး ေရခဲေခ်ာင္းထက္ ပိုစားလို႕ ေကာင္းပါလားဆိုတာ သိလာမွာေပါ့ - အခြံမခြာရေသးတဲ့ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ႀကီး ကေလးကို ထိုးေပးၾကည့္ပါလား - ဘယ္လိုစားရမယ္မွန္း သူသိပါ့မလား - အရသာရွိမွန္း သူနားလည္ပါ့မလား ?? လူႀကီးကိုေၾကာက္လို႕သာ လႊင့္မပစ္ရင္ မပစ္မယ္ - သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေရခဲေခ်ာင္း ဆက္စားခ်င္စိတ္က ရွိေနဦးမွာပဲ - "Unicode - ေဇာ္ဂ်ီ - Developers နဲ႕ Users" ေတြအားလံုးကို အဲ့ဥပမာနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လိုက္ရင္ -

Quote:
Unicode = ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္
ေဇာ္ဂ်ီ = ေရခဲေခ်ာင္း
Developers = ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ေရာင္းသူ နဲ႕
Users = ကေလး
ဆိုၿပီး ရတယ္ - ခု Unicode - Unicode ဆိုၿပီး Blog ေလာကမွာ တစ္ေခတ္ထလာတာ ဘယ္ေလာက္မွ မၾကာေသးဘူး - အတိအက်ေျပာရရင္ ျမန္မာက်ဴတိုရီရယ္က စာေရးအလြန္ေကာင္းၿပီး ေစတနာ အျပည့္ထားတဲ့ စာေရးသူ ကိုသီဟ 31 Dec 2010 မွာေရးခဲ့တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ယူနီကုတ္ ခရီးစဥ္ ကေန စခဲ့တဲ့ လို႕ ဆိုရမယ္ - ေျပာရရင္ ကိုသီဟက Unicode နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး ရွင္းျပရွာတယ္ - သူနဲ႕ တစ္ျခား စာေရးသူေတြ ေရးခဲ့တဲ့ Unicode နဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဒီေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ - တကယ္တမ္းေျပာရရင္ Unicode က ကိုသီဟ အဲ့လို မရွင္းျပခင္ ဟိုးႏွစ္ေတြကတည္းက ရွိေနခဲ့တာ - ေတာ္ယံု ဘယ္သူမွ Unicode ကို စိတ္မဝင္စားၾကဘူး - ဘာလို႕ စိတ္မဝင္စားၾကလဲ ေစတနာထားၿပီး နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပမယ့္သူမွ မရွိပဲ - Unicode ခုလို ေအာင္ျမင္လာတာဟာ ေျပာရရင္ ကိုသီဟတို႕ကို အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ရမယ္ - ျမန္မာေတြက ေျပာရရင္ တစ္ေယာက္ေကာင္း/တစ္ဖြဲ႕ေကာင္း အရမ္းေနၾကတယ္ - အားလံုးက ဆရာပဲ - တပည့္မရွိဘူး - ကိုယ့္ထက္သာရင္ မနာလိုဘူး - တပည့္ေမြးရင္လည္း အဲ့ တပည့္က ကိုယ့္ကိုေက်ာ္မွာ ေသရမွာထက္ ေၾကာက္ၾကတယ္ - ဆရာစားခ်န္ ဆိုတာေတာင္ ျမန္မာစကားမွာ ရွိေသးတယ္မလား - ျမန္မာေတြက ေျပာရရင္ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္သာ ေရာင္းခ်င္တာ အခြံခြာေပးရေကာင္းမွန္းက် မသိၾကဘူး - စားခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာ ခြာစားဆိုတဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳး အျမဲလုပ္ၾကတယ္ - Unicode အေၾကာင္းနဲ႕ သံုးစြဲပံု သံုးစြဲနည္းေတြ - အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္လာတာ ေျပာရရင္ ကိုသီဟအဲ့ ပို႕စ္ကို ေရးခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွ လို႕ေတာင္ ေျပာလို႕ ရတယ္ - အရင္ကလည္း မရွိဘူးလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး ရွိတယ္ - ဒါေပမယ့္ ဟိုေနရာ စစ ဒီေနရာ စစ - Unicode အေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ Blog တကာပတ္ရတယ္ - ပတ္ၿပီးဖတ္လို႕လည္း ေကာက္ညွင္း က်ည္ေတာက္ႀကီး အခြံမခြာရေသးပဲ လက္ထဲ ေရာက္လာတာမ်ိဳးနဲ႕ တူတဲ့ Unicode က ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ အသိတစ္ခုက လြဲရင္ ဘာမွဂဃနဏ မသိရဘူး -

ေျပာရရင္ ေဇာ္ဂ်ီကေန Unicode ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ လူအမ်ားလက္ခံထားၿပီးသား - အသားက် ထားၿပီးသား - အထူးသျဖင့္ အစြဲအလမ္းႀကီးတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ယဥ္ပါးၿပီးသား စနစ္ေဟာင္းတစ္ခုကို စနစ္သစ္ရွိရာဆီ ေျပာင္းလဲယူရမွာ - ဒီလို ေျပာင္းလဲဖို႕ဆိုတာ တတ္သိၿပီးသားလူေတြ နားလည္ယံု တစ္ခုတည္းနဲ႕ မရဘူး - ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ နလပိန္းတုန္း ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္လို လူမ်ိဳးေတြ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ပါ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္နည္းေတြ ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္ - လူတစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ လိုက္သံုးယံုနဲ႕ ယူနီကုတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ မရသလို - ေအာင္ျမင္ပါၿပီ လို႕လည္း သတ္မွတ္လို႕ မရဘူး - ဥပမာ ျပရရင္ - www.myanmardaily.net ကို သြားၾကည့္ - သူျပထားတဲ့ links ေတြထဲမွာ Unicode ေျပာင္းၿပီး သံုးေနပါတယ္ဆိုတဲ့ Blog ဘယ္နခု ရွိသလဲ - လက္ခ်ိဳးေရလို႕ ရေအာင္ကို နည္းေနေသးတယ္ - ဒါတင္မကေသးဘူး - Blog တို႕ Forum တို႕ထက္ အဓိပၸါယ္အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ ျမန္မာဝီကီေတာင္ ခုထက္ထိ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ Unicode ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနတုန္း - အဲလို ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းက စနစ္ေဟာင္း တစ္ခုကေန စနစ္သစ္ တစ္ခုကို ေျပာင္းယူရာမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရႊ႕မယူပဲ ခ်က္ခ်င္း မိုးေပၚကက် လာသလို ဖြဟဲ့ ဆိုၿပီး ေျပာင္းခိုင္းလို႕ အဲလိုေတြ ျဖစ္ကုန္တာ - တကယ္ေတာ့ Unicode ကို Standard ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာ ၾကာၾကာလွၿပီ - ခုမွ Users ေတြ Unicode အေၾကာင္း - အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြ အေၾကာင္း သိရေတာ့ ( ဒါေတာင္ အျပည့္အစံု မဟုတ္ေသး ) မိုးေပၚက က်လာသလို ျဖစ္ၿပီေပါ့ - Unicode ကို ေျပာင္းဖို႕ ႀကိဳးစားဖူးသူတိုင္း Unicode ကို ေျပာင္းဖို႕ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးၿပီး စာဖတ္ရတယ္ဆိုတာ သိလိမ့္မယ္ - Users ေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ Unicode ေကာင္းတယ္ ဆိုတာ သိတယ္ - အားသာခ်က္ေတြ ရွိတာ မွန္တယ္ - ဒါေပမယ့္ လက္ရွိစာေရးေနသူ Blogger ေတြ - Contributors ေတြ ဘက္က ၾကည့္ရင္ အရင္ေရးထားၿပီးသား အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဇာ္ဂ်ီကေန Unicode ကို ျပန္ေျပာင္းယူဖို႕ဆိုတာ အလုပ္ပိုႀကီး တစ္ခုပဲ - မလုပ္ပဲဒီအတိုင္း ထားလို႕ကလည္း မရဘူး - ဘေလာ့က Unicode နဲ႕ ေဇာ္ဂ်ီ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသလိုျဖစ္ေနမယ္ - အဲ့လို အလုပ္ပိုေတြအတြက္က ဘယ္မွာလဲ Help Center - ဘယ္မွာလဲ လူၿပိန္းနားလည္ေအာင္ ဒိုင္ခံရွင္းျပမယ့္သူ - ေနရာေတြ မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး - ေမးလို႕ရမယ့္ ေနရာေတြ ရွိေတာ့ရွိတယ္ - ဒါေပမယ့္ တစ္ခုမသိတိုင္း တစ္ခါသြားေမးေနရင္ အိုေသရခ်ည္ရဲ႕ - တကယ္တမ္းက အထက္မွာ ေျပာခဲ့ၿပီးသလို စနစ္ေဟာင္းတစ္ခုကေန စနစ္သစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ ကူးေျပာင္းမႈ ဆိုတာ မကူးေျပာင္းခင္ တည္းက ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ ေမးခြန္းေတြ - Users ေတြအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဘက္ေပါင္းစံုက ျပည့္စံုသေလာက္နီးပါး အေျဖရွာထားၿပီးသား/ေျဖရွင္းေပး ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနဖို႕ လိုကိုလိုတယ္ - Unicode သမားေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မညာတမ္းေျဖၾကည့္ပါ - အဲ့လို က႑အားလံုးအတြက္ စံျပဳေလာက္တဲ့ ျပည့္စံုမႈမ်ိဳး တစ္ေနရာတည္းမွာ ရွိေနၿပီလား ?? - ဒါက Developers ေတြကို ေစာ္ကားတာ မဟုတ္ဘူး လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပတာ - ခု Unicode မွာက အားသာခ်က္ေတြ ရွိတာ မွန္ေပမယ့္ ျပႆနာရပ္တိုင္းအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ မျပည့္စံုေသးဘူး - ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ထဲမွာ အခြံခြာထားၿပီးသား ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ႀကီးပဲ ရွိေသးတယ္ - သူတို႕က သၾကားတို႕ အုန္းသီးတို႕ ျဖဴးမေပးထားေသးဘူး - အဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ ကို ေကာင္းမွန္း သိရင္ေတာင္ စားခ်င္စိတ္ မရွိေသးဘူး - ကၽြန္ေတာ္ ဒီေရခဲေခ်ာင္းပဲ ဆက္စားေနမိဦးမွာပဲ - ေနာက္တစ္ခ်ိန္ စာရိုက္ယံု တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ပဲ က႑အသီးသီး မွာ ေဇာ္ဂ်ီကေန Unicode ကို ကူးေျပာင္းဖို႕ လုပ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူမယ့္ စံျပဳေလာက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတြ ဒီ့ထက္ပို ေတြ႕လာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲက ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္လည္း သၾကားျဖဴးၿပီးသား ျဖစ္ၿပီေပါ့ - အေကာင္းႀကိဳက္တယ္လို႕ မထင္ပါနဲ႕ - Users အားလံုးပါလာဖို႕ ဆိုတာ ဒီအေျခအေနက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ - လက္ရွိရပ္တည္ေနတဲ့ စနစ္ေဟာင္း တစ္ခုကေန ဒီ့ထက္ပိုေကာင္းမယ့္ စနစ္တစ္ခုရွိရာဆီ ႀကီးမားတဲ့ ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးမွာဆို သူရဲေကာင္းေတြ စေတးခံၾကရတယ္ - ပညာေရးမွာဆို ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံၾကရတယ္ - နည္းပညာနယ္ပယ္မွာေတာ့ Developers ေတြ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားၾကရလိမ့္ဦးမယ္ - ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေရခဲေခ်ာင္း ဆက္စားျဖစ္ေတာ့မယ္ မထင္ဘူး

KznT.

Image credit: rakhinetharlaydiary.freehostingcloud.com

က,ႀကီး ေရးဖို႕ေက်ာက္သင္ပုန္းရွာေနသူ

Life is what you make of it. Go out and make your dreams come true.

Last edited by KznT; 21-02-2011 at 04:48 PM..
KznT is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 36 ဦးတို႔မွ KznT အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 21-02-2011, 03:54 PM
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by KznT View Post
ဒါကေကာင္းတယ္ ေရာ့ဒါသံုး ဒါကိုလုပ္ ဆိုၿပီး ေျပာင္းပစ္လိုက္လို႕ မရဘူး - ေျပာရရင္ ဒါက ေရခဲေခ်ာင္း စားေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႕လက္ထဲက ေရခဲေခ်ာင္းယူၿပီး ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ ေျပာင္းစားခိုင္းတာနဲ႕ တူေနတယ္ - ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ဗ်ာ - ေရခဲေခ်ာင္းထက္လည္း ေဈးပိုႀကီးတယ္ လူတိုင္းသိတယ္ - စားလို႕လည္း ပိုေကာင္းတယ္ - အရသာလည္း ပိုရွိတယ္ - ဗိုက္လည္း တကယ္ျပည့္တယ္ မွန္တယ္ - ဒါေပမယ့္ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ဆိုတာ ဒီအတိုင္းႀကီး ကိုင္စားလို႕ မရဘူးဗ် - အထဲက ေကာက္ညွင္းသားကို ရဖို႕ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ ေကာက္ညွင္းသားကို အျပင္က ရံထားတဲ့ ဝါးက်ည္ေတာက္အခံြေလးကို ေရာင္းတဲ့သူက ေသေသခ်ာခ်ာ ခြာေပးရတယ္ - ရလာတဲ့ ေကာက္ညွင္းသားကိုမွ သၾကားေလး/အုန္းသီးေလး ျဖဴးေပးရတယ္ - အဲ့လို လုပ္ၿပီး ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ေလး - ဖက္ေလးနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ထုပ္ေပး - သြားၾကားထိုးတံေလး စိုက္ေပးလိုက္ေတာ့မွ ကေလးက ေရခဲေခ်ာင္းထက္ ပိုစားလို႕ ေကာင္းပါလားဆိုတာ သိလာမွာေပါ့ - အခြံမခြာရေသးတဲ့ ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ႀကီး ကေလးကို ထိုးေပးၾကည့္ပါလား - ဘယ္လိုစားရမယ္မွန္း သူသိပါ့မလား - အရသာရွိမွန္း သူနားလည္ပါ့မလား ?? လူႀကီးကိုေၾကာက္လို႕သာ လႊင့္မပစ္ရင္ မပစ္မယ္ - သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေရခဲေခ်ာင္း ဆက္စားခ်င္စိတ္က ရွိေနဦးမွာပဲ - "Unicode - ေဇာ္ဂ်ီ - Developers နဲ႕ Users" ေတြအားလံုးကို အဲ့ဥပမာနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လိုက္ရင္ -
Quote:
Unicode = ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္
ေဇာ္ဂ်ီ = ေရခဲေခ်ာင္း
Developers = ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္ေရာင္းသူ နဲ႕
Users = ကေလး
ဆိုၿပီး ရတယ္ -
ဥပမာ အျမင္ေလးေတြ ေကာင္းလိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ အဲလို မေတြးမိလိုက္ဘူး။ ေရခဲေခ်ာင္းၾကိဳက္တဲ့ ကေလးသူငယ္ကိုေတာ့ ေကာင္းညွင္းက်ည္ေတာက္ေကၽြးဖို႔ ေတာ္ေတာ္ အပင္ပန္းခံ၊ အမုန္းခံရေလ့မယ္နဲ႔ တူတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နည္းပညာပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္ဆိုတာ စည္းလံုးမႈျပက္ျပားလို႔ပဲ ဆိုရမယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ စည္းလံုးမႈကို ရယူေနရတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ လူမ်ိဳးက အကြဲအျပဲသိပ္ၾကိဳက္တာ။ တစ္ခုခု ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျပီဆိုရင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားဖို႔က မ်ားေနတယ္။ ဒါကို ျပင္ရမယ္ဗ်။ နည္းပညာပိုင္းမွာလည္း အရမး္ေနာက္က်ေနျပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေတြ အပင္ပန္းခံမွ ေတာ္ရံုက်ႏိုင္ေလ့မယ္။။ ဒါေတာင္ ေနာက္ထပ္ ေဆြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးဆက္ကို Upgrade ျမွင့္မွ၊ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးဆက္ ထပ္ေစာင့္မွ နည္းပညာပိုင္းမွာ တိုးတက္လာမယ္ မသိဘူး?။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အပင္ပန္းခံတဲ့လူမ်ားေလ၊ စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံႏိုင္မည့္သူ မ်ားေလ တိုးတက္မႈမ်ားေလ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ ၾကည့္ေနမယ့္သူမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုးတက္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ ဆုပ္ယုတ္ဖို႔ အလားအလာပဲ ေတြ႔လာမယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြရဲ႔ အစြဲအလမ္းၾကီးမႈေတြ၊ အယူေခါင္းပါးမႈေတြ၊ ဒါေတြကိုလည္း ေဖ်ာက္ႏိုင္မွ တာ္ရာက်ေလ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ အေပါင္းအသင္း၊ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာပတ္၀န္းက်င္ေတြကို တက္ႏိုင္သေလာက္ Update ျမွင့္သြားျပီး၊ ပိုေကာင္းတဲ့ အနာဂါတ္ကို ျပဳျပင္သြားျပီး ဖန္တီးသြားခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္၊ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ကေတာ့ တိုးတက္ႏိုင္ေကာင္းသြားပါရဲ႕ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ၾကိဳးတန္းေလးကို သီကံုးသြားခ်င္တယ္ဗ်ာ။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 21-02-2011 at 04:35 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 20 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 23-02-2011, 08:47 PM
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by bagothar85 View Post
ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစခင္ဗ်ာ။ Google Chrome မွာ Unicode ကိုျမင္ရေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ ဘယ္လိုမွ မျမင္ရလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က Unicode ကို အခုမွ စၿပီးသံုးမွာပါခင္ဗ်ာ။ ထုိ႔ေၾကာင္ Unicode ကိုအသံုးျပဳ၇န္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ မသိရွိေသးေသာ မိသားစု၀င္မ်ား သိရွိႏုိင္ၾကေစဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ Unicode အေၾကာင္းရွင္းျပထားတဲ့ ဆိုက္ေတြကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ (Unicode မရွိလို႔ အခုမွစသံုးပါမယ္ဆိုကာမွ) Unicode ေတြနဲ႔ေရးၿပီး ရွင္းျပထားတာမ်ားပါတယ္။(ကၽြန္ေတာ္မသိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္သိရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ရွင္းျပေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ကို bagothar ယူနီကုဒ္ကို အလြယ္တကူ စမ္းသံုးၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ အရင္ဦးဆံုး unicode font ေတြမ်ားထဲက ကြန္ပ်ဴတာသံုးျမန္မာစာစနစ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Myanmar Natural Language Implementation)ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္တဲ့ myanmar3 ကိုပဲ အလြယ္တကူ ဒီေနရာကေန download ယူလိုက္ပါ။ ျပီးလွ်င္ အဲဒီရလာတဲ့ ttf file type နဲ႔ font ကို control pannel ထဲက Fonts ဆိုတဲ့ folder ထဲကို ထည့္လိုက္ပါ။
window xp ဆိုရင္ေတာ့ control pannel-->Fonts ဆိုတဲ့ folder ကိုရွာျပီးေတာ့ ထည့္လိုက္ပါ။
window 7 ဆိုရင္ေတာ့ control pannel-->Apperance and personalization--> Fonts ဆိုတဲ့ folder ထဲမွာ ထည့္လိုက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ Start--> seach box မွာ Fonts ရိုက္ျပီး ထည့္လိုက္ပါ။
ျပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ firefox browser သံုးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ကပံုအတိုင္းျပင္ေပးရပါေလ့မယ္။
Tools-->Options-->Content--> ကေန ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ။

Chrome သံုးရင္ေတာ့ ဘာ setting မွ ျပင္ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ တကယ္လို႔ လံုး၀မျမင္ရဘူးဆိုရင္ေတာ့ Option-->tools--> encoding မွာ Unicode(UTF-8) ကို ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။
တစ္ခုသိရမွာကေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ website ေတြကို ေရးတဲ့အခါမွာ embeded code font family ထဲမွာ unicode ေၾကျငာထားမွ ေပါၚပါေလ့မယ္။ မေၾကျငာခဲ့ရင္ေတာ့ ေပၚမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အားလံုးျပီးသြားရင္ unicode သံုးထားတဲ့ site ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို myanmar3 နဲ႔ၾကည့္လို႔ရပါျပီ။

အရင္ဦးဆံုး Myanmar unicode နဲ႔ပက္သက္ျပီး ရွင္းတမ္းဖြင့္ထားတဲ့ site ေတြကို ညြန္းပါရေစ။ အဲဒီsite ေတြမွာ ဖတ္ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပေနတာထက္ကို ဂဃဏန ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိသြားပါေလ့မယ္။
ကၽြန္ေတာ္ စုစည္းထားတဲ့ unicode fonts ေတြၾကည့္ သိီးသန္႔ပါ။ ေနာက္ဆံုးး released ေတြပါပဲ။ ပါ၀င္တဲ့ font အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့
Parabaik, win uni innwa, Yunghkio, Padauk, myanmar3, Thanlwainsoft ,MyMMUnicodeUniversal
ဒီေနရာမွDownload ယူသြားလိုက္ပါ။
Downlaod From mediafire

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 24-02-2011 at 02:29 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 19 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-02-2011, 05:07 AM
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Adobe မွာ Myanmar Unicode သံုးလို႔မရတာကၽြန္ေတာ္သိသြားၿပီဗ်။
Adobe ကိုက Support မေပးတာ။ အဲဒီလို မေပးလို႔လဲ ဝိုင္းဆဲထားၾကတယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္တာေတြေရာ ဘာေတြေကာ စံုေနတာပဲ။
Unicode ေရးခ်င္ရင္ http://www.winsoft-international.com/ ကိုသြားၿပီး Download လုပ္ရတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ရႏိုင္တယ္။

Last edited by MegaWooer; 25-02-2011 at 05:10 AM..
MegaWooer is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 10 ဦးတို႔မွ MegaWooer အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-02-2011, 05:29 AM
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by KznT View Post
ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီဟာ ဒီေလာက္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ကိစၥ။ ဘာလို႔ ယူနီကုတ္အျဖစ္ကို မေျပာင္းတာလဲ။ ေျပာင္းလိုက္ရင္လဲရတယ္။
အဲဒီမွာ ၂ ခ်က္ရွိတယ္။
တစ္ အခ်က္က မျပင္ခ်င္လို႔ မျပင္တာ။
ႏွစ္ အခ်က္က ေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့လူက ကုမၸဏီမွာ မရွိေတာ့လို႔။

တစ္အခ်က္က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္ မဂၢဇင္းဇတ္ၿပီး ခံစားရတာကိုေျပာတာ။ ရစရာမရွိေအာင္ကို ေျပာထားတာ။ စာနယ္ဇင္းေတြကေနလဲ ေဇာ္ဂ်ီကိုတိုက္ခိုက္တယ္။ အမွန္ကေတာ့ မေျပာသင့္ဘူး။ ေျပေျပလည္လည္လုပ္သင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ပါ။

ႏွစ္အခ်က္က ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခုထိေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့လူဟာ လူလံုးထြက္ျပမလာဘူး။ အဲဒီလူကို ကၽြန္ေတာ္ခန္႔မွန္းၾကည့္တယ္ ကၽြန္ေတာ့ကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ခဏခဏေျပာဖူးတယ္ သူနဲ႔လည္းေတြ႔ဖူးတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရမ္းမ်ားတယ္။ အဲဒီလူ Alpha မွာမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီဟာေအာင္ျမင္ေနေပမယ့္လည္း ဆက္လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္မေျပာင္းတာ။ ဆက္လုပ္မယ့္လူရွိရင္ေတာ့ အားလံုးအဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။

အစတုန္းကေတာ့ ယူနီကုတ္ အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္မွနားလည္လာတယ္။

Last edited by MegaWooer; 25-02-2011 at 05:51 AM..
MegaWooer is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 12 ဦးတို႔မွ MegaWooer အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-02-2011, 05:50 AM
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by bagothar85 View Post
ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစခင္ဗ်ာ။ Google Chrome မွာ Unicode ကိုျမင္ရေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ ဘယ္လိုမွ မျမင္ရလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က Unicode ကို အခုမွ စၿပီးသံုးမွာပါခင္ဗ်ာ။ ထုိ႔ေၾကာင္ Unicode ကိုအသံုးျပဳ၇န္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ မသိရွိေသးေသာ မိသားစု၀င္မ်ား သိရွိႏုိင္ၾကေစဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ Unicode အေၾကာင္းရွင္းျပထားတဲ့ ဆိုက္ေတြကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ (Unicode မရွိလို႔ အခုမွစသံုးပါမယ္ဆိုကာမွ) Unicode ေတြနဲ႔ေရးၿပီး ရွင္းျပထားတာမ်ားပါတယ္။(ကၽြန္ေတာ္မသိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္သိရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ရွင္းျပေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ပံုမွာျပထားတဲ့ အတိုင္းလုပ္သြားရင္ ျမင္ရပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ဆိုဒ္ဆိုရင္ ေဇာ္ဂ်ီ ျပန္ေျပာင္းေပါ့။ အလုပ္ရွဳပ္ေနမွာျမင္ေယာင္ေသး။


ၿပီးရင္

အဲဒါရရင္ ၃ ေနရာမွာ သြားေျပာင္းပါ။
MegaWooer is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 12 ဦးတို႔မွ MegaWooer အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-02-2011, 03:27 PM
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by MegaWooer View Post
ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီဟာ ဒီေလာက္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ကိစၥ။ ဘာလို႔ ယူနီကုတ္အျဖစ္ကို မေျပာင္းတာလဲ။ ေျပာင္းလိုက္ရင္လဲရတယ္။
အဲဒီမွာ ၂ ခ်က္ရွိတယ္။
တစ္ အခ်က္က မျပင္ခ်င္လို႔ မျပင္တာ။
ႏွစ္ အခ်က္က ေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့လူက ကုမၸဏီမွာ မရွိေတာ့လို႔။

တစ္အခ်က္က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္ မဂၢဇင္းဇတ္ၿပီး ခံစားရတာကိုေျပာတာ။ ရစရာမရွိေအာင္ကို ေျပာထားတာ။ စာနယ္ဇင္းေတြကေနလဲ ေဇာ္ဂ်ီကိုတိုက္ခိုက္တယ္။ အမွန္ကေတာ့ မေျပာသင့္ဘူး။ ေျပေျပလည္လည္လုပ္သင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ပါ။

ႏွစ္အခ်က္က ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခုထိေဇာ္ဂ်ီေရးတဲ့လူဟာ လူလံုးထြက္ျပမလာဘူး။ အဲဒီလူကို ကၽြန္ေတာ္ခန္႔မွန္းၾကည့္တယ္ ကၽြန္ေတာ့ကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ခဏခဏေျပာဖူးတယ္ သူနဲ႔လည္းေတြ႔ဖူးတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရမ္းမ်ားတယ္။ အဲဒီလူ Alpha မွာမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီဟာေအာင္ျမင္ေနေပမယ့္လည္း ဆက္လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္မေျပာင္းတာ။ ဆက္လုပ္မယ့္လူရွိရင္ေတာ့ အားလံုးအဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။

ကို Megawooer ေျပာတဲ့ အေျဖကို သိခ်င္ရင္ ဒီ article ေလးကို တစ္ခ်က္ သြားဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 19 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-02-2011, 11:48 PM
MegaWooer
ႀကီးေကာင္၀င္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Feb 2011
တည္ေနရာ: သခၤါရေလာက
ေရးသားခ်က္မ်ား: 109
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 94
ပို႔စ္ 98 ခုအတြက္ 665 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
MegaWooer is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အျမင္က်ယ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေဇာ္ဂ်ီကို ယူနီကုတ္ပံုစံ ျပန္ေျပာင္းဖို႔ေျပာခ်င္တာပါ။ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာေေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ မရေတာ့ဘူးလို႔ ျမင္ေနရင္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလိုက္သင့္ပါတယ္။ မေျပာင္းပဲ အေဟာင္းႀကီးကိုပဲ ဆက္ခါဆက္ခါ ျပန္သံုးေနတာကိုေျပာတာပါ။

ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က လမ္းတစ္လမ္းကိုသြားလို႔ ေနာက္ဆံုး ေရွ႕မွာ အသူရာနက္တဲ့ေခ်ာက္ကိုျမင္ေနရတယ္။ တစ္ဖက္ကမ္းကလည္း ဘာနဲ႔မွ ကူးလို႔မရေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ေနတယ္။ ေအာက္ကိုဆင္းၿပီးကူးမယ္ဆိုရင္လဲ ေအာက္မွာ အႏၲရာယ္ေတြခ်ည္းပဲ အဲဒါဆိုဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေနာက္လမ္းတစ္လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မယ္။ အဲဒါကိုမေရြးပဲ ဒီအတိုင္းေနတာကိုေျပာတာပါ။ ေခ်ာက္ထဲဆင္းဖို႔တိုက္တြန္းေနသလိုပဲ။ အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို မေျပာင္းပဲေပၿပီးေနေနတာကိုေျပာတာပါ။

ေနာက္ ေဇာ္ဂ်ီျဖစ္ေနတဲ့ပံုအရ Version ေတြမွာ Backward Compatible မျဖစ္ဘူးလို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တဲ့သေဘာကိုေဆာင္ေနပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီကိုအျပစ္ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုက လိုအပ္ခ်က္ေတြဒီေလာက္မ်ားေနတာ အဲဒါကို ယူနီကုတ္အျဖစ္ေျပာင္းၿပီး Backward Compatible အတြက္ Software တစ္ခုေရးၿပီးယာယီေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ ကာလတစ္ခုၾကာတဲ့အခါမွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းပစ္လိုက္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေကာ။ ၾကားထဲမွာ အရင္ဗားရွင္းအေဟာင္းေတြနဲ႔ သံုးထားတဲ့ User ေတြကို ျပန္ေျပာင္းဖို႔အခ်ိန္ေပးထားလို႔ရပါတယ္။ လက္ကြက္ကအေရးမႀကီးပါဘူး။ Mapping တစ္ခုပါပဲ။
MegaWooer is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 13 ဦးတို႔မွ MegaWooer အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 28-02-2011, 01:31 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ဒီေန. Thanwinsoft က Unicode Keyboard ကို Install လုပ္တယ္။ စိတ္ေတာ္ေတာ္ ညစ္သြားတာပါပဲဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ Softwares သြင္းရင္ Program Files ထဲ သြင္းေလ.မရွိပဲ၊ သီးသန္. Folder တခုေဆာက္ျပီး Softwares သြင္းေလ.ရွိတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္မွာ C: ထဲပဲ Softwares သြင္းဖို.ေျပာေပမဲ. အဲဒီအခ်ိန္ထဲက အခုအခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္ ျပႆနာ မတက္ဖူးပါ။ ျမန္မာျပည္က Keyboard က လြဲရင္ေပါ.။ သြင္းျပီး ျပန္ျဖဳတ္လို. မရလို. ၀င္းဒိုးျပန္တင္ဖူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း Keyboard ကို မသြင္းေတာ.တာ။ အခုု တျခား Softwares ေတြက ေတာ္ေတာ္ အဆင္.ျမင္.လာ၊ ပိုေကာင္းလာ၊ Error နည္းလာေပမဲ. ျမန္မာ Keyboard ကေတာ. ဒံုရင္းကဒံုရင္းပါပဲ။ အခု Ekaya ကို သြင္းလိုက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း C:\Softwares (ကိုယ္.ဟာကိုယ္ Folder ေဆာက္ထားတာ)\Ekaya ဆိုျပီးသြင္းလိုက္တယ္။ C:\Softwares\Ekaya ထဲေတာ. ၀င္သြားတယ္။ သံုးလို.လဲရတယ္။ ဒါေပမဲ. C:\ ထဲမွာ ဘာမွန္းမသိတဲ. Files ေတြ ထြက္လာတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္. C: ထဲမွာ Folders ေတြနဲ. boot.ini တခုပဲထားထားတာ။) (Visual Studio Files ေတြ) Delete လုပ္လို.ရေပမဲ. တကယ္ဆို Delete လုပ္ဖို. မလိုေအာင္ လုပ္သင္.တာေပါ.။


နာမည္မရွိတဲ. Softwares ေသးေသးေတြေတာင္ ဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေရးၾကပါတယ္။ အခုလို Unicode ကို စံအျဖစ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ.သူမ်ားကေတာ. Software တခုေတာင္ အမွားၾကီးၾကီး မရွိေအာင္ မလုပ္ၾကတာကိုေတာ. စိတ္မေကာင္းဘူး။

လြန္တာရွိရင္ အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 21-10-2011 at 06:18 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 12 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 28-02-2011, 07:39 PM
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

လိုအပ္တာေတြ ရွိရင္ အၾကံေပး၊ ေ၀ဖန္မွလည္း တိုးတက္မွာ။ ဒါမွလည္း MM NLP devleoper ေတြ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုနားလည္လာမယ္။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 02-03-2011 at 03:57 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 8 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 02-03-2011, 04:03 PM
thetnaung87
ဆယ္ေက်ာ္သက္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 59
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 141
ပို႔စ္ 54 ခုအတြက္ 503 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
thetnaung87 is on a distinguished road
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကိုgoogle က ဘာျဖစ္လို႔ program file ထဲ မသြင္းတာလဲ။ အဲလို folder တစ္ခုထပ္ေဆာက္ျပီး လုပ္ရင္ မလိုအပ္တာေတြ နဲ႔ အမ်ားၾကီး ရႈပ္ေနမွာေပါ့။ အဲလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာအက်ိဳးရွိလဲ မသိဘူး။ စိတ္၀င္စားတယ္။

Unicode keyboard နဲ႔ ပက္သက္ျပီး အသံုးျပဳခုိင္းေစခ်င္တဲ့ keyboard ကို အၾကံျပဳပါရေစ။ win myanmar နဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ keymagic standard lone ကို ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳခိုင္းေစခ်င္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုလံုး ပါဌ္ဆင့္ေတြ ရိုက္ရတာက အစ အဆင္ေျပတယ္။ ေနာက္ျပီး keymagic ဆို သြားေလရာကို အလြယ္တကူ သယ္သြားျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Standalone အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေပးထားတယ္။ အကၡရာ keyboard က က်ေတာ့ Unicode အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူတို႔ေတြလည္း perfect မျဖစ္က်ေသးဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ၀ိုင္းဝန္ေျဖရွင္းေနက်ဆဲ ေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင္ေျပေအာင္ တျခား developer ေလးေတြ ထပ္ထုတ္လိုက္တဲ့ keyboard ေတြထဲကမွ win myanmar နဲ႔ keymagic ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သံုးၾကည့္တာ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း unicode နဲ႔ စထိေတြ႔မိျပီ ဆိုကတည္းက unicode အေၾကာင္းေတြကို စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ လိုက္ဖတ္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အမွန္တကယ္ သိေအာင္လုပ္ျပီး စမ္းသံုးစြဲၾကည့္ျပီးမွ တကယ္ အက်ိဳးရွိလို႔ အခုလို unicode ကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ personal မွန္သမွ်ကို significant ေနရာအေနဲ႔ unicode ေျပာင္းပစ္လိုက္တာ။ ေနာက္လည္း unicode နဲ႔ပဲ ဆက္လက္ရွင္သန္သြားေတာ့မယ္။

unicode နဲ႔ ပက္သက္ျပီး ခံယူထားခိုင္းေစခ်င္တာက အရမ္းကို ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားတဲ့ ျမန္မာစာကို အသံုးျပဳျပီး unicode အျဖစ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသံုးျမန္မာစာစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ developer ေတြလည္း ျဖည္းျဖည္းျခင္းနဲ႔ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ သူတို႔ မြန္းမံျပင္ဆင္သြားၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ အရင္ကတည္းက unicode ကို တီထြင္ မြန္းမံရွိေနခဲ့ရာမွ အခုအခ်ိန္မွာ unicode ၏ အားနည္ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး ISO meeting 48 က လက္ခံထားသည့္ (Unicode standard 5.1.0) ကိုတရား၀င္စံအျဖစ္ ထပ္မံျဖန္႔ခ်ိခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အရင္ထက္စာရင္ေတာ့ တိုးတက္မႈရွိလာျပီး ျမန္ဆန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရမယ္။ keyboard နဲ႔ ပက္သက္ျပီးရင္ေတာ့ အားနည္ခ်က္ေလးေတြ ရွိေနေလ့ဦးမယ္။ အဲဒီလို အားနည္းခ်က္ေတြကို နဂိုရွိတာထက္ ေကာင္းသထက္ေကင္းေအာင္ ျပင္ဆင္သြားၾကပါေလ့မယ္။ အသံုးျပဳ user အေနေတြနဲ႔ကလည္း အားနညး္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပမွာ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ ဆိုတာ သိရွိလာပါေလ့မယ္။ ဒါမွ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျမန္မာစာသံုးစနစ္ေတြ ျမန္ျမန္ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာႏိုင္မယ္။

Unicode အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ ပက္သက္ျပီး အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီစာအုပ္ေလး ကို download လုပ္သြားျပီး ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

[CODE]
[URL="http://mettarefuge.iblogger.org/"][B][I]Mettā Refuge[/I][/B][/URL]
[/CODE]

Last edited by thetnaung87; 02-03-2011 at 05:47 PM..
thetnaung87 is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 12 ဦးတို႔မွ thetnaung87 အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 03-03-2011, 07:40 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Quote:
Originally Posted by thetnaung87 View Post
ကိုgoogle က ဘာျဖစ္လို႔ program file ထဲ မသြင္းတာလဲ။ အဲလို folder တစ္ခုထပ္ေဆာက္ျပီး လုပ္ရင္ မလိုအပ္တာေတြ နဲ႔ အမ်ားၾကီး ရႈပ္ေနမွာေပါ့။ အဲလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာအက်ိဳးရွိလဲ မသိဘူး။ စိတ္၀င္စားတယ္။
ပိုရွုပ္တာေတာ. မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုရွင္းသြားတာပါ။

  • Program Files ထဲမွာဆို နဂို Windows မွာ ပါတဲ. Programs ေတြ အတြက္ Folder ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ. တခ်ိဳ. Folders ေတြက ဘာအတြက္မွန္း မသိဘူးေလ။ ဥပမာအားျဖင္. Common Files တို.၊ Net Meeting တို.လိုမ်ိဳးေတြ။ Windows မွာ ပါလာတာ မဟုတ္တဲ. သီးျခား Softwares ေတြကို Install လုပ္လိုက္ရင္ ဒီ Program Files ေတြမွာ Folders အကုန္ေရာသြားတယ္။ တခ်ိဳ. Softwares ေတြက သူတို. နာမည္အတိုင္း Folder ေဆာက္လိုက္ေပမဲ. (C:\Program Files\Avast), တခ်ိဳ. Softwares ေတြကေတာ. ကုမဏီ နာမည္ျပီးမွ Folder ထပ္ေဆာက္တယ္။ (C:\Program Files\Avil\Avast). ကိုယ္က ကုမဏီ နာမည္ကို မသိရင္ ရုတ္တရက္ ဘာ Softwares မွန္းမသိေတာ.ဘူး။ တခါတေလ ဘာစာမွမဖတ္ဘဲ Next ႏွိပ္တတ္တဲ.သူေတြမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ျပႆနာက Uninstall လုပ္တဲ. အခါမွာ ေတြ.ရတယ္။ ရိုးရိုး Windows မွာ ပါတဲ. Add & Remove Programs နဲ. Uninstall လုပ္လိုက္ရင္ Folder ေတြက်န္ေနတတ္တယ္။ RevoUninstaller သံုးရင္ ရေပမဲ. တခါတေလ Free Version က အကုန္လံုးကို သန္.စင္ေအာင္ မလုပ္ေပးျပန္ဘူး။ ၾကာလာတဲ. အခါ ဘာကို သြင္းထားလဲဆိုတာလဲ သတိမရေတာ.ဘူး။ ဖ်က္လို. ရမွန္း၊ မရမွန္းလဲ ေ၀ခြဲမတတ္လို. Folder အမ်ားၾကီးနဲ. ရွုပ္လာတယ္။ တကယ္လို.သာ Folder တခုနဲ. သီးသန္. သြင္းခဲ.ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ဒါက Windows Programs မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ခ်လက္ခ် ဖ်က္လို.ရတယ္ဆိုျပီး အလြယ္တကူ သိႏိုင္တယ္။
  • ဒုတိယအခ်က္ - Startup Programs ေတြကို Manage လုပ္တဲ. အခါမွာ C:\Program Files\*** ဆို ဒါက Windows File လား၊ ဖယ္လိုက္ရင္ Windows တက္ပဦးမလား၊ Touch-pad ၾကီး Disable ျဖစ္သြားမလား... စသည္ျဖင္. ကိုယ္မသိတဲ.ဟာေတြနဲ. စိတ္ပူေနရတယ္။ သီးသန္. Folder တခုနဲ. ေဆာက္ထားေတာ. Startup Programs ေတြကို Manage လုပ္တဲ. အခါမွာ C:\Softwares\*** ကိုျမင္ရံုနဲ. ေအာ္ ဒါကငါအသစ္တင္ထားတဲ. Softwares ပဲလို. ခ်က္ခ်င္းသိတယ္။ ဖ်က္ခ်င္ဖ်က္လိုက္လို.ရတယ္။ ပ်က္သြားရင္ ျပန္သြင္းရံုပဲ။ Task Manager လဲ ဒီအတိုင္းပဲ။ ဘာ Programs လဲ ခ်က္ခ်င္းသိတယ္။ Virus ဆိုရင္လဲ မွန္းၾကည္.လို.ရတယ္။
  • တတိယအခ်က္ - Portable Programs ေတြ သြင္းတဲ.အခါမွာ ကိုယ္က တကယ္လို. C:\Program Files\Software A ဆိုျပီး သြင္းတယ္။ ေနာက္ တခုအတြက္ C:\Program Files\Software B ဆိုျပီးသြင္းတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ Program Files ထဲမွာ ထဲ.ထားတဲ. ဘယ္ Software က Portable လဲ မသိေတာ.ဘူး။ သီးသန္. Folder ေဆာက္ထားတယ္။ C:\Portable သို.မဟုတ္ C:\Softwares\Portable ကဲ.သို. လုပ္ထားခဲ.ရင္ေတာ. Portable Softwares သြင္းထားတဲ. Folder ကို Rocket Dock လိုမ်ိဳး Dock မွာ အလြယ္တကူတင္ထားလို.ရသလို၊ Software တခုခ်င္းဆီကိုလဲ အလြယ္တကူ ရွာလို.ရတယ္။ Portable မဟုတ္တဲ. Softwares လဲ ဒီတိုင္းပဲ။ ကုိယ္က File တမ်ိဳးထဲကို Programs 3, 4 ခုနဲ. အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင္.ခ်င္တဲ.အခါ [Open With...] (ဥပမာ ဓာတ္ပံု တပံုကို ACDsee နဲ.ဖြင္.မယ္။ ေနာက္ Photoshop နဲ. ျပန္ျပင္မယ္။ ေနာက္ Photo Resize လုပ္ဖို. Program တခုနဲ.ဖြင္.မယ္) Program Files ထဲမွာ Folder 10 ခုေလာက္မွာ ရွာေနတာထက္၊ သီးသန္. Folder တခုမွာ ၃၊ ၄ ခု ေလာက္မွာ ရွာတာနဲ. တြက္ၾကည္.ေပါ.။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ သြင္းပံုကေတာ. Softwares က ေနရာေတာင္းတဲ.အခါမွာ

Code:
C:\Softwares\***
ဆိုျပီးသြင္းေလ.ရွိတယ္။ Softwares ေနရာမွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ. နာမည္ေပးလို.ရတယ္။ ထိပ္ဆံုးမွာပဲ အျမဲ ျမင္ခ်င္ရင္ 1,2,3,4 စတဲ. ဂဏန္းထဲ.ျပီး နာမည္ေပး၊ ေအာက္ဆံုးမွာ ထားခ်င္ရင္ Triple X ဆိုျပီး နာမည္ေပး။ ေနာက္ Arrange Icons by Name ကို ေရြးေပးရံုပဲ။ တျခား Hard Drive ထဲလဲ သြင္းလို.ရတယ္။ ဒါေပမဲ. Google လိုမ်ိဳး Softwares တခ်ိဳ.ကေတာ. Program Files ထဲမွာ ေနရာယူတယ္။ ဒါေပမဲ. ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲမို. သိသာပါတယ္။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 16-09-2011 at 11:38 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2011, 11:59 PM
minthumon
အရြယ္ေရာက္သူ
 
minthumon's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
တည္ေနရာ: အဂၤပူၿမိဳ႕
ေရးသားခ်က္မ်ား: 140
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 3,884
ပို႔စ္ 117 ခုအတြက္ 711 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
minthumon is on a distinguished road
ဥေပကၡာျပဳထားလို႔မရမယ့္ Myanmar3 Unicode အေၾကာင္းေလး&

Myanmar 3 Unicode Font ဟာ ဥပကၡာျပဳထားလို႔မရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကိုေရာက္လာၿပီလို႔ဆိုပါတယ္...အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာေလးမွာအေသးစိတ္သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအကိုေမာင္ႏွမတစ္ေတြလည္း ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကရေအာင္လားဗ်ာ...

:15:ခ်စ္ရင္ထူး:15:
minthumon is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 13 ဦးတို႔မွ minthumon အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 05-07-2011, 11:12 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ဘာရယ္လို. မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန. myanmaritpro.com မွာ ၀င္ၾကည္.ေတာ. Ubuntu နဲ. ျမန္မာ unicode အေၾကာင္း ေရးထားတာ ေတြ.လို. ဖတ္ၾကည္.တာ ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားဖို. ေကာင္းတာ ေတြ.ရတယ္။ Ubuntu မွာ ျမန္မာလို အသံုးျပဳလို. ရတာရယ္၊ ျမန္မာလို စီရင္လဲ စနစ္တက် ျဖစ္တာရယ္ကို ေရးထားတာပါ။ font ေရြးပံုေရြးနည္းေတြလည္း ေရးထားပါတယ္။ Unicode သမားမ်ား အသံုး၀င္မွာပါ။

http://www.myanmaritpro.com/profiles...logPost:233960
http://www.myanmaritpro.com/profiles...logPost:310462

Last edited by g00gle; 05-07-2011 at 11:13 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 12 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 28-07-2011, 02:12 PM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

အခုတေလာ ဘာလို.လဲ မသိဘူး။။ ယူနီကုတ္ကို crazy ျဖစ္ေနတယ္။ ယူနီကုတ္နဲ. ပတ္သတ္ျပီး ကူညီေပးခ်င္စိတ္ ေပါက္ေနတယ္။ အခု unicode ကို Online မွာ အလြယ္တကူ ရိုက္လို. ရတဲ. ေနရာေလးကို ေျပာမလို.။ ေနရာကေတာ. Thanlwinsoft မွာပါပဲ။ Thanlwinsoft ဆိုဒ္မရွိေတာ့ပါ။ Thanlwinsoft တျခားေနရာမွာ ျပန္ရွိပါျပီ။

Code:
http://my.duniakitab.com/ThanLwinSoft/ThanLwinSoft/MyanmarUnicode/WebDevelopers/myWebEgKeyboard.php

Update: Keymagic ကလဲ Online မွာပဲ အလြယ္တကူ ရိုက္လို. ရေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ပါျပီ။ သူက ပိုေကာင္းတာက Bookmark Bar ထဲမွာ ထည္.ျပီး ေနရာတကာ သံုးလို. ရတာပါပဲ။

Code:
www.ttkz.me/jkeymagic
ေနာက္တခုက Zawgyi-one Webtext Editor မွာလဲ Myanmar 3 နဲ. ရိုက္လို. ရပါတယ္။ မေကာင္းတာက လက္ကြက္က အေဟာင္းျဖစ္ေနတာ တခုပါပဲ။

Code:
http://www.mysteryzillion.org/project/webtext/webtext.htm

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 25-04-2012 at 12:45 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 11 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 01-08-2011, 12:24 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Windows အတြက္ဆို IE, Chrome စတဲ. Browsers ေတြကို ယူနီကုတ္ကို ေထာက္ပံ. ေပးတယ္လို. ေျပာလို. ရတယ္။ စက္ထဲမွာ zawgyi font တခုနဲ.၊ ယူနီကုတ္ font တခုပဲ သြင္းထားရင္ ယူနီကုတ္ကို detect လုပ္ပါတယ္။ Firefox ကေတာ. zawgyi ကို ဦးစားေပး detect လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ. ယူနီကုတ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ Chrome မွာေရာ၊ Firefox မွာပါ၊ Font တခု ေျပာင္းေပးရံုနဲ. အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Chrome က ယူနီကုတ္ကို detect လုပ္တာမို. zawgyi ကို ေျပာင္းခ်င္ရင္ san-serif font ကို zawgyi လို. ေျပာင္းေပးရံုနဲ. ေဇာ္ဂ်ီကို ဖတ္လို.ရပါတယ္။ Google Docs မွာ zawgyi လို ရပါတယ္။ Gmail မွာေတာ. စာရိုက္တုန္း ယူနီကုတ္နဲ. ျပမွာျဖစ္ျပီး send လုပ္ျပီး သြားတဲ. message ေတြကေတာ. ေဇာ္ဂ်ီနဲ. ျမင္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင္. စာကို notepad နဲ. ရိုက္၊ copy လုပ္ျပီး Gmail ထဲကို paste လုပ္ဖို.ေတာ. လိုပါတယ္။ က်န္တဲ. ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား (Google, Google Translate, Google Docs) ေတြမွာေတာ. zawgyi အတိုင္း စာရိုက္လို. ရပါတယ္။ ယူနီကုတ္ကို ျပန္ေျပာင္းခ်င္ရင္ san-serif font ကို ျပန္ေျပာင္းေပးဖို. လိုပါတယ္။ Chrome က ယူနီကုတ္ကို detect လုပ္တာမို. Times New Roman လိုမ်ိဳး အဂၤလိပ္ font ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယူနီကုတ္ font ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳက္တာ ထားလို. ရပါတယ္။

Firefox က zawgyi ကို ဦးစားေပး detect လုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္. Default font သို.မဟုတ္ serif font မွာ Times New Roman ထားေပးထားရင္ zawgyi ကို detect လုပ္ပါတယ္။ ယူနီကုတ္ကို ျမင္ခ်င္ရင္ Default font ကို ယူနီကုတ္ font တခုခု ေျပာင္းေပးရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။

ဒီနည္းက ကြန္ပ်ဴတာမွာ ယူနီကုတ္ font တမ်ိဳးနဲ.၊ zawgyi font တမ်ိဳးပဲ ထည္.ထားမယ္။ Font ကို ေျပာင္းလဲေပးတဲ. Keyboard installer ေတြ မထည္.ထား ရပါဘူး။ (Keymagic လို Portable Keyboard ပဲ သံုးေနတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Online က ျမန္မာ text editor ေတြပဲ သံုးေနတယ္။) ေနာက္ ကိုပဲခူးတို.၊ ကိုသန္.ဇင္ေဌး၊ ကိုေကဇက္တို. ျပသလို User style sheet (Custom.css) မွာ မျပင္ထား ရပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္က ဒီနည္းကို ပိုသေဘာက်ပါတယ္။ ဘာလို.လဲ ဆိုေတာ. Google မွာ စာရို္က္ရင္ font setting မွန္ပါတယ္။ Zawgyi ကို ေျပာင္းထားရင္ google နဲ. အျခား site ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ zawgyi နဲ. မွန္မွန္ကန္ကန္ စာရိုက္လို. ရပါတယ္။ ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းထားရင္ google နဲ. အျခား site ေတြမွာ ယူနီကုတ္နဲ. မွန္မွန္ကန္ကန္ ရိုက္လို. ရပါတယ္။ ဘာမွ လွည္.စားထားတာလဲ မရွိပါဘူး။ Unicode ျမင္ရျပီး စာရိုက္ေတာ. zawgyi ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလဲ မရွိပါဘူး။ ေနာက္မွ Chrome Portable ေလးရဲ. အားနည္းခ်က္ျဖစ္တဲ. Pin to taskbar ကို အသံုးခ်ျပီး Chrome Windows တခုက zawgyi, တခုက ယူနီကုတ္ ဘယ္လို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မလဲ ဆက္ပါမယ္။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 10 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 01-08-2011, 09:22 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ဒါက Unicode နဲ. ပတ္သတ္ျပီး Interview ထားတာေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အရင္က တခါမွလဲ မၾကည္.ဖူးပါဘူး။ Goolge+ ထဲမွာ MMITP က Ko Ei Maung ကတဆင္. တျခား Circles ေတြထဲက လူေတြကို Add ရင္း၊ Google+ က Suggest လုပ္တဲ.သူေတြကို လိုက္ၾကည္.ရင္းနဲ. ဒီ Channel ကို သြားေတြ.တာပါ။ ယူနီကုတ္နဲ. ပတ္သတ္ျပီး ဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲ သိထားသင္.တယ္ ထင္လို. တင္လိုက္တာပါ။ နာမည္ကိုေတာ. Unicode Tourist: လို. ေပးထားပါတယ္။

Unicode Tourists: Interview with Ko Ravi (Novasteps) and Ko Ngwe Tun (Solveware Solution)


တျခား Unicode နဲ. ပတ္သတ္တဲ. Interviews ေတြ ထပ္ၾကည္.ခ်င္ရင္ ေအာက္က link ကို သြားေပးပါ။
Code:
http://www.youtube.com/user/slayeroflion

Last edited by g00gle; 01-08-2011 at 09:22 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 10 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 02-08-2011, 04:46 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Chrome မွာ Unicode ျမင္ရဖို. ဘာမွ ေျပာင္းဖို. မလိုတာ ေျပာခဲ.ပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီ ေျပာင္းခ်င္ရင္လဲ sans-serif font ကို zawgyi ေျပာင္းေပးရံုနဲ. အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ.ပါတယ္။ ဒီတခါ Chrome Portable ကို Windows 7 မွာ ကလိျပီး Font ေျပာင္းဖို. မလိုေအာင္ လုပ္ပါမယ္။ လိုအပ္တာက Windows 7 လိုပါတယ္။ ျပီးရင္ PortableApps က Google Chrome Portable 12.0.742.112 လိုပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ေနာက္ဆံုး Version ပါ။ Internet မရွိတဲ.သူေတြ ေဒါင္းလုပ္လုပ္လို. ရေအာင္ Ifile ကေန တင္ထားေပးပါတယ္။


ေဒါင္းလုုပ္လုပ္လို. ရလာတဲ. file ကို extract လုပ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ပံုမွာျပထားတဲ. အတိုင္း GoogleChromePortable.exe ကို Right Click >> Pin to taskbar လို. လုပ္ေပးပါ။ ေအာက္ဘက္က Taskbar မွာ Chrome Icon ေလးေတြ.ရပါမယ္။ Icon (1) လို. မွတ္ထားေပးပါ။
ျပီးရင္ Chrome ကို Double Click ႏွိပ္ျပီး ဖြင္.လိုက္ပါ။ ဒါဆို Taskbar မွာ ခုနက Icon (1) ေဘးမွာ ေနာက္ထပ္ Chrome Icon တခုကို ေတြ.ရပါမယ္။ အျပာေရာင္ေလးနဲ. Icon (2) လို. နာမည္ေပးထားပါတယ္။ Icon (2) ကို Right Click >> Pin this program to taskbar ကို ႏွိပ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ Chrome ကို ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ။ အခုဆို Taskbar မွာ Chrome Icon ၂ ခု ရွိသြားပါျပီ။ ျပီးရင္ အခု အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေပးပါ၊ 1) Chrome Icon (1) ကို ႏွိပ္ျပီး Chrome ကို ဖြင္.ပါ။ ျပီးရင္ ျပန္ပိတ္ပါ။ 2) Chrome Icon (2) ကို ႏွိပ္ျပီး Chrome ကို ဖြင္.ပါ။ ျပီးရင္ ျပန္ပိတ္ပါ။ 3) Chrome Icon (1) ကို ျပန္ႏွိပ္ျပီး Chrome ကို ဖြင္.ပါ။ ဒါဆို ေအာက္ကပံုမွာ ျပထားသလို Taskbar မွာ Chrome Icon ၃ ခု ျဖစ္သြားတာ ေတြ.ရပါမယ္။
အဲဒီ ပြင္.ေနတဲ. Chrome ရဲ. sans-serif font ကို zawgyi ကို ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ။ Taskbar မွာ Icon ၂ ခု ပဲ က်န္ပါမယ္။ ပထမ Icon (1) ကေန Chrome ကို ဖြင္.ရင္ Zawgyi Setting နဲ. Chrome ရပါမယ္။ ဒုတိယ Icon (2) ကေန Chrome ကို ဖြင္.ရင္ Unicode Setting နဲ. ရပါမယ္။ ဒါဆို ေဇာ္ဂ်ီနဲ. Chrome နဲ. အဆင္မေျပ ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္စရာ မလိုပဲ Unicode ကို သံုးလို. ရျပီးေပါ.။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 9 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 06-08-2011, 08:01 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

ကိုယ္. Blog မွာ ယူနီကုတ္ သံုးခ်င္ေပမဲ. ေဇာ္ဂ်ီ သမားေတြ ဖတ္လို. မရမွာ စိုးရိမ္တဲ. သူေတြ အတြက္ နည္းလမ္း ေျပာျပေပးပါမယ္။ ပထမဆံုး ၀န္ခံလိုတာက ကြ်န္ေတာ္က Html, CSS ဘာဆို ဘာမွ မသိပါဘူး။ ကို Saturngod လုပ္ထားတဲ. ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ ဖတ္၊ သူမ်ား Website ေတြမွာ ဘယ္လို လုပ္ထားလဲ လိုက္ၾကည္.ျပီး အခုေရးေပးမွာပါ။ ဒါေၾကာင္. လုပ္ရတာ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိေကာင္း ရွိပါမယ္။ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ.ရင္ www.myanmarlanguage.org မွာ အကူအညီ ေတာင္းလို. ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ယူနီကုတ္ေရာ၊ ေဇာ္ဂ်ီေရာ ၾကည္.လို. ရေအာင္ လုပ္ဖို. အတြက္ဆိုရင္ နည္းလမ္း (၃) နည္း ရွိပါတယ္။
1. Font Embed လုပ္ျခင္း
2. On the fly Converter Javascript အသံုးျပဳျခင္း
3. Unicode-Zawgyi Converter Javascript ကို အသံုးျပဳျခင္း

အဲဒီထဲမွာ ကို Saturngod အဆိုအရ နံပါတ္ (၂) နည္းလမ္း ျဖစ္တဲ. On the fly converter ကို ေရးသားသူက သံုးစြဲခြင္. မျပဳဘူးလို. သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္. ဒီအဆင္.ကို ေက်ာ္သြားပါမယ္။ Credit ေပးျပီး အလကား သံုးလို႕ ရပါတယ္တဲ့။

အဆင္. (၁) ႏွင္. အဆင္. (၃) ကို ကြ်န္ေတာ္ Blogger နဲ.ပဲ ဥပမာ ျပပါမယ္။ အဆင္. (၁) Font Embed လုပ္ျခင္း က စပါမယ္။ Font Embed လုပ္ဖို. အတြက္ အရင္ဆံုး ေခါင္းထဲ အလြတ္က်က္ထား ရမဲ. website တခု ရွိပါတယ္။ ကို Saturngod ရဲ. www.mywebfont.appspot.com ပါ။ အဲဒီမွာ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ေရးထား ျပီးသားပါ။ ပထမဆံုး <link href='http://mywebfont.appspot.com/css?font=yunghkio' rel='stylesheet' type='text/css'/> ဆိုတဲ. Link ေလးကို Copy ကူးပါမယ္။ ျပီးရင္ Blogger ကို ဖြင္.၊ Design >> Edit Html ကို ေရြးေပးပါမယ္။ Edit Template ေအာက္က Box ထဲမွာ </head> ဆိုတဲ. ေနရာကို လိုက္ရွာလိုက္ပါ။ သူ.ေအာက္မွာ <body .. ဆိုျပီး ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္. Blog မွာေတာ. အလယ္နားေလာက္မွာ ရွိပါတယ္။ </head> ကို ေတြ.ရင္ သူ.အေပၚမွာ www.mywebfont.appspot.com ကေန Copy ကူးထားတဲ. Link ကို paste လုပ္လိုက္ပါ။

ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါမယ္။
Code:
<link href='http://mywebfont.appspot.com/css?font=yunghkio' rel='stylesheet' type='text/css'/> 
</head>
ျပီးရင္ { font-family:"Masterpiece Uni Sans",Yunghkio,Myanmar3} ဆိုတဲ. ဟာေလးကို Copy ကူးပါ။ ျပီးရင္

Code:
/* Content
----------------------------------------------- */
body {
 font: $(body.font);
 color: $(body.text.color);
 background: $(body.background);
 padding: 0 $(content.shadow.spread) $(content.shadow.spread)
လိုမ်ိဳးေနရာကို လိုက္ရွာပါ။ အေပၚမွာပဲ ရွိပါတယ္။ ရွာလို. ေတြ.ရင္ body ေနာက္မွာ Enter တခ်က္ေခါက္ျပီး ဒီလိုေလး ျဖစ္ေအာင္ Paste လုပ္လိုက္ပါ။

Code:
/* Content
----------------------------------------------- */
body
{ font-family:"Masterpiece Uni Sans",Yunghkio,Myanmar3}
{
 font: $(body.font);
 color: $(body.text.color);
 background: $(body.background);
 padding: 0 $(content.shadow.spread) $(content.shadow.spread)
ဒါဆို Blog မွာ ရွိတဲ. စာေတြကို ယူနီကုတ္ Font မရွိလဲ ျမင္ရပါျပီ။ ေခါင္းစဥ္ေတြကိုပါ ေျပာင္းခ်င္ရင္

Code:
/* Posts
----------------------------------------------- */
ေအာက္မွာ ရွိတဲ. h3.post-title, .comments h4 ေအာက္မွာ ခုနက { font-family:"Masterpiece Uni Sans",Yunghkio,Myanmar3} ကို ျပန္ Copy ကူးေပးလိုက္ရင္ ရပါျပီ။
Code:
h3.post-title, .comments h4
{ font-family:"Masterpiece Uni Sans",Yunghkio,Myanmar3}
{
 font: $(post.title.font);
 margin: .75em 0 0;
}
ျပီးရင္ Preview ၾကည္.ျပီး အဆင္ေျပရင္ Save Template လုပ္လိုက္ရံုပါပဲ။ Font Size တအား ၾကီးေနတယ္ ထင္ရင္ h3.post-title ေအာက္နားမွာ ရွိတဲ. .post-body { font-size: ေနရာကေန ခ်ိန္ေပးရပါမယ္။ font-size ကို ကိုယ္ၾကိဳက္သေလာက္ ထားေပးျပီး စမ္းၾကည္.ပါ။

Code:
.post-body {
 font-size: 95%;
 line-height: 1.4;
 position: relative;
}
ဒါဆို Font Embed လုပ္တာ ျပီးျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား Wordpress တို.၊ ဘာတို.ေတာ. ကြ်န္ေတာ္လဲ မသိပါ။ Blogger မွာေတာ. ဒီလို စမ္းလုပ္ၾကည္.တာ အဆင္ေျပပါတယ္။ တျခား ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ. Font Family, CSS Link ေတြလဲ သံုးလို. ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က နမူနာ ျပတာပါ။

အဆင္. (၃) - Unicode-Zawgyi Converter Javascript ကို အသံုးျပဳျခင္း အတြက္လဲ ကို Saturngod ကိုပဲ အားကိုး ရပါမယ္။ ကြြန္ေတာ္က ဒီေနရာက Bookmarklet ကို အသံုးျပဳပါမယ္။

Code:
http://dl.dropbox.com/u/283860/host/bookmarklet/index.html
အဲဒီမွာ ရွိတဲ. Unicode to Zawgyi ရဲ. Link ကို Copy ကူးလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ notepad ဖြင္.ျပီး Paste လုပ္လိုက္ပါ။ ဒီလို ထြက္လာပါမယ္။

Code:
javascript:(function(){var%20s=document.createElement('script');s.setAttribute('src','http://dl.dropbox.com/u/3393048/zgembed/uni512zg1.js');document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(s);})();
ဒါကို စာနည္းနည္း ေပါင္းထည္.ေပးပါမယ္။ ေရွ.ကေန <a href=" ေပါင္းထည္.ေပးပါမယ္။ အဆံုးမွာ > နဲ. ျပန္ပိတ္ေပးပါမယ္။ ျပီးရင္ ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ. Instruction ေရး၊ ျပီးရင္ </a> ဆိုျပီး ျပန္ပိတ္ေပးပါမယ္။ ဥပမာ ဒီလို ျဖစ္ပါမယ္။

Code:
<a href="javascript:(function(){var%20s=document.createElement('script');s.setAttribute('src','http://dl.dropbox.com/u/3393048/zgembed/uni512zg1.js');document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(s);})();">Click Here
</a>
ဒါကို Copy ကူးျပီး Blogger မွာ Add a Gadget >> Html/Javascript ဆိုျပီး Paste လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ Zawgyi ေျပာင္းခ်င္ရင္ Click Here ဆိုတဲ. ေနရာကို ႏွိပ္ပါလို. Instruction ေရးေပးလိုက္ပါ။ ဒါဆို စာဖတ္တဲ.သူက ယူနီကုတ္ မျမင္ရရင္ ေဇာ္ဂ်ီကို Click တခ်က္ႏွိပ္ျပီး ေျပာင္းဖတ္လို. ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

On the fly converter သံုးခ်င္ရင္ေတာ. On the fly သံုးတဲ. Website ရဲ. Source ကို ၾကည္.ျပီး Link တခုကို <head></head> ထဲ Copy ကူးေပးလိုက္တာနဲ. အဆင္ေျပပါတယ္။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 06-11-2011 at 09:56 PM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 9 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 16-09-2011, 10:39 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
Windows 8 မွာ ျမန္မာစာပါျပီ။

မၾကာခင္က Windows 8 Developer Preview ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခြင္. ေပးခဲ.ပါတယ္။ ဖိုရမ္မွာလဲ ကို breezes က 200 MB အပိုင္းခြဲျပီး 32bit အတြက္ ဒီေနရာမွာ တင္ေပးထားတာ ေတြ.ရတယ္။ Windows 8 က အရင္ Windows ေတြထက္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ အေကာင္းဆံုးက ျမန္မာစာ Support ထည္.သြင္းေပးလိုက္တာပါပဲ။ Myanmar Text ဆိုတဲ. Unicode Font ကို ထည္.သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ ဆက္ဖတ္ဖို. ေအာက္က ေနရာေလးကို သြားၾကည္.ေပးပါ။

1. http://www.saturngod.net/news/windows-8-screenshot
2. http://lionslayer.yoeyar.com/?p=1192
3. http://www.htootayzar.com/myblog/201...r-unicode-umm/
4. http://myanmaritmen.org/section-blog...with-windows-8

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 19-09-2011 at 10:46 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 8 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 25-09-2011, 06:00 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

myanmardaily.net သို.မဟုတ္ mmotaku.net တို.လို Unicode-Zawgyi ေျပာင္းေပးတဲ. combo-box ေတြလိုခ်င္ရင္ အဲဒီ စာမ်က္နာကိုသြား။ View Source >> Ctrl + F ႏွိပ္ျပီး၊ zawgyi လို. ရွာလိုက္။ အဲဒီမွာ javascript file ေတြ.ရမယ္။ JS file ရဲ. link ကို copy ကူး။ Address bar မွာ ရိုက္ထဲ.လိုက္ရင္ Code ထြက္လာလိမ္.မယ္။ ဒါကို js အေနနဲ. Save လုပ္။ Dropbox သို.မဟုတ္ Hosting မွာ တင္။ ကိုယ္. Site မွာ အဲဒီတင္ထားတဲ. JS အတြက္ code ထည္.လိုက္ရင္ Unicode-Zawgyi ေျပာင္းတဲ. Combo box ရလာလိမ္.မယ္။

Wordpress အတြက္ Plugin ရွိတယ္ - http://www.myanmarlanguage.org/tools...rdpress-plugin

Wordpress အတြက္ Embed လုပ္ခ်င္ရင္ -
1. http://ttkz.me/blog/2011/08/01/myanm...dpress-plugin/
2. http://www.myanmarlanguage.org/tools...rdpress-plugin

Unicode ကို အျပီးအပိုင္ ေျပာင္းခ်င္ရင္
1. http://www.myanmarlanguage.org/unico...icks-and-risks
2. http://myanmaritmen.org/section-blog...mla-to-unicode

Website မွာ Unicode Keyboard ထည္.ခ်င္ရင္
1. wordpress - http://ttkz.me/blog/2011/07/01/jkeym...for-wordpress/
2. http://ttkz.me/jkeymagic/adding.html

စာဖတ္ရံုပဲဆို http://bookmarklet.saturngod.net က bookmarklet ေတြသံုး။ Unicode force, Zawgyi to Unicode, Zawgyi Force, Unicode to Zawgyi စတဲ. ၄ ခုလံုး Bookmark လုပ္ထား။ Unicode ၾကည္.ခ်င္ရင္ Unicode force, Zawgyi-Unicode ကို သံုး။ က်န္တာ ေျပာင္းျပန္ေပါ.။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 25-09-2011 at 06:29 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 7 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Old 20-10-2011, 02:56 AM
g00gle
အထူးအသင္း၀င္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Nov 2010
ေရးသားခ်က္မ်ား: 751
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 12,278
ပို႔စ္ 754 ခုအတြက္ 6,476 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
g00gle will become famous soon enough
ျပန္စာ - All of myanmarfamily fun are ready to use unicode?

Ubuntu 11.10 ထြက္တဲ့ေန႕က ယူနီကုတ္ Keyboard ပါလာျပီ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ Ubuntu 11.10 - A Big Change မွာလဲ ေရးခဲ့တယ္။ ဘယ္သူမွလဲ စိတ္မ၀င္စားဘူးနဲ႕ တူတယ္။ စိတ္မ၀င္စားလဲ အေရးမၾကီးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က စာေရးခ်င္လို႕ ေရးတာပဲဟာ။ ဖတ္ဖတ္မဖတ္ဖတ္ အေလးအနက္မထားပါဘူး။ ေနာင္တခ်ိန္လိုအပ္ရင္ သံုးလို႕ရေအာင္ မွတ္စုေလး လုပ္ထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

တခ်ိဳ႕က သီးသန္႕ Package သြင္းေနရတယ္ ထင္ေနတယ္။ ဘာမွသြင္းဖို႕ မလိုပါဘူး။ ယူနီကုတ္ Font တစ္ခုကို Double click လုပ္ျပီး Install လုပ္ေပးဖို႕ပဲ လိုတယ္။ Font မပါလာလို႕ပါ။ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ေျပာျပပါမယ္။

1. Dash ကို ဖြင့္ျပီး k လို႕ ရိုက္ထဲ့ပါ။ (အရွည္က keyboard layout လို႕ ရိုက္ရမွာ။ Dash ဘာေကာင္းလဲ ၾကြားခ်င္တာနဲ႕ k လို႕ပဲ ရိုက္ၾကည့္။ မရရင္ key လို႕ပဲရိုက္။ အလြန္ဆံုး စာလံုး ၃ လံုးပဲ။ ) Keyboard layout ကို Click လုပ္ပါ။2. ဘယ္ဘက္ေအာက္နားက အေပါင္းေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ bur လို႕ ရိုက္ထည့္ပါ။ ၃ လံုးထဲေနာ္။ Burmese ဆိုျပီး ေတြ႕ရမယ္။ Burmese ကို တခ်က္ႏွိပ္ျပီး Add ကို ေရြးပါ။3. ျပီးရင္ ညာဘက္ေထာင့္က Options ... ကို ေရြးျပီး Key(s) to change layout မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Shortcut ကို ေရြးေပးလိုက္ပါ။ ဥပမာ Ctrl + Shift. မေရြးခ်င္ဘူးဆိုလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ Close ႏွင့္ပိတ္လိုက္ပါ။4. Desktop မွာ Keyboard တစ္ခုကို ေတြ႕ရပါမယ္။ Click လုပ္ၾကည့္ရင္ Burmese ဆိုျပီးေတြ႕မွာပါ။ Burmese ကို ႏွိပ္ျပီး ရိုက္လို႕ရသလို၊ Keyboard Shortcut ေရြးထားရင္ shortcut နဲ႕လဲ သံုးလို႕ရပါတယ္။ လက္ကြက္မသိရင္ ဘယ္မွ သြားရွာေနဖို႕ မလိုပါဘူး။ Burmese ကို ေရြးျပီး Show current layout ကို ေရြးလိုက္ရင္ လက္ကြက္ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ပံုက Screenshot ေသခ်ာ မဖမ္းလိုက္မိလို႕ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ကဲဒါဆို Ubuntu မွာ ယူနီကုတ္ Keyboard အတြက္ ေခါင္းမစားရေတာ့ဘူးေပါ့။ အရင္က Keymagic သံုးလို႕ အဆင္မေျပတာေတြလဲ မရွိေတာ့ပါဘူး။ Font အတြက္က ၾကိဳက္တဲ့ ယူနီကုတ္ စနစ္လိုက္နာတဲ့ Font တစ္ခုခုဆို ရပါတယ္။ Software center ကေန Padauk ကိုသြင္းလို႕လဲ ရပါတယ္။ စသံုးတဲ့ေန႕က mywin ကို ေတြ႕မိေပမဲ့ ဒီေန႕ ဘာလို႕ ရွာလို႕မေတြ႕ ျဖစ္ေနလဲ မသိပါဘူး။ ေဇာ္ဂ်ီကေတာ့ သံုးလို႕ရမရ ကြ်န္ေတာ္လဲ မေျပာတတ္ပါဘူး။ Ibus နဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ zawgyi ေရာ၊ ယူနီကုတ္ေရာ သံုးဖို႕ရဖို႕မ်ားပါတယ္။ ျပန္ျဖဳတ္ေနဖို႕ မလိုေလာက္ဖူး ထင္တာပဲ။ ေသခ်ာေတာ့ မသိပါဘူး။ ဘာပဲေျပာေျပာ အခု Keyboard ပါလာျပီဆိုေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ system တစ္ခုလံုးအတြက္ Language pack ေတြ လိုခ်င္ရင္ Software center က install လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ DVD version ကို Install လုပ္ရင္လဲ language pack ပါျပီးသားပါ။ Wubi နဲ႕ေတာ့ DVD version ကို Install လုပ္လို႕မရပါဘူး။ Partition တစ္ခုမွာ Install လုပ္မွပဲ ရပါမယ္။

ပံုေလးေတြ ေသးလို႕မျမင္ရရင္ Click လုပ္ျပီး အၾကီးခ်ဲ႕လို႕ ရပါတယ္ေနာ္။ tab တစ္ခုနဲ႕ ပံုၾကီးထြက္လာလိမ့္မယ္။

If something doesn't work, break it and create a BETTER one.

Last edited by g00gle; 20-10-2011 at 02:59 AM..
g00gle is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 8 ဦးတို႔မွ g00gle အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Reply

Tags
unicode

တန္ဆာပလာမ်ား
ေဖာ္ျပမႈပံုစံ

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

ဖိုရမ္ေတြ ေက်ာ္ေရာက္ခ်င္ရင္ !

အျခားဆင္တူေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ေဆြးေႏြးခ်က္ စတင္ေရးသားသူ ကြပ္ပ်စ္၀ိုင္း ျပန္စာမ်ား ေနာက္ဆံုးပို႔စ္
MyMyanmar Unicode System ကို Install လုပ္ၿခင္း ကမ္းသာယာ အေထြေထြဗဟုသုတ 9 15-09-2011 10:51 AM
phython ေမာင္ဧက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 7 31-12-2010 04:12 PM
Some Useful VB Code khit100 ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 1 03-02-2010 08:54 AM
Known Unicode 5.1 pph အေထြေထြဗဟုသုတ 2 09-05-2008 05:54 PM


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 05:54 PM
Inactive Reminders By Icora Web Design