သင္ျမန္မာလူမ်ိဳးဟုတ္ ၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း။



၀မ္းနည္းပါတယ္ ၊ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပံုကမွားေနပါတယ္။ ေနာက္သို႔ ျပန္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကည့္ပါဦး။




ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 02:32 PM
Inactive Reminders By Icora Web Design