ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္

ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ (http://www.myanmarfamily.org/forum/index.php)
-   Software မ်ားဆိုင္ရာ (http://www.myanmarfamily.org/forum/forumdisplay.php?f=205)
-   -   Windows တစ္ခုလံုး (Software and Driver) Backup & Restore လုပ္ျခင္း (http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=28016)

thanthan 26-02-2018 01:33 PM

Windows တစ္ခုလံုး (Software and Driver) Backup & Restore လုပ္ျခင္း
 
After download this software follow the step :

Step 1: Open the OneKeyGhost.exe as administrator​

Step 2: After opening you will see Restore and Backup option
For Backup click in Backup
And if you backup-ed already then click on restore​

Step 3: Chose your option ...​

Step 4: and click on Yes.​

Step 5: After that you will get message for for restart , click on yes and restart then the backpacking or restoring process start wait some it is automatically restart again your process done...​

[Note : if you click on restore then backup important data from C, because it format the C and after that it restore]
Enjoyeeeeeeee.......

Download
********
OneKeyGhost

Sources . honeymobilesoft.blogspot.com


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 02:55 PM

မူပိုင္ေဆာ့ဖ္၀ဲ vBulletin® Version 3.8.0 မွျဖစ္ၿပီး
မူပိုင္ခြင့္ ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပန္မူပိုင္ခြင့္ 2007, ျမန္မာမိသားစု မွျဖစ္ပါသည္။