Go Back   ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ » အၿမဲေမးေနက် » ျမန္မာမိသားစု အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ေမးခြန္းမ်ား
ျမန္မာလက္ကြက္

ရွာမယ္ ရွာမယ္
ရွာခ်င္တဲ့စာလံုး(မ်ား)ကို:
ဒီပံုစံအတိုင္း:
ဒီေနရာေတြမွာ:

ပုိ႔စ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ဖုိ႔ အထူးစာသားေတြ၊ နည္းလမ္းေတြရွိသလား။ ?

မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္၏ေဆြးေႏြးခ်က္ပုိ႔စ္မ်ားတြင္ စာသားသက္သက္မ်ားသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ သင္သည္ စာသားမ်ားကုိ မည္း၍ထူေစျခင္း၊ ေစာင္းေစျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ အထူးျပဳလုိေကာင္းလုိလိမ့္မည္။

ဖုိရမ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာပုံစံမ်ားရေအာင္ HTML စာသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ ထုိ HTML စာသားမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာအခါမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ vB Code ဟုေခၚေသာ အထူးစာသားတစ္မ်ိဳးကုိ ထင္ရွားေသာ စာလုံးပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ vB Code မ်ားသည္ အသုံးျပဳရန္ အလြန္႐ုိး႐ွင္းလြယ္ကူေသာ အားသာခ်က္ရွိၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ javascript မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာတည္ေဆာက္ပုံယိုယြင္းျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္သည္။

သင္သည္ ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ ဖန္တီးေပးထားေသာ ဖုိျပံဳးခ်ိဳေလးမ်ား ကုိလည္းေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္အားေဖာ္ျပရန္ သုံးႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္၏ ေရးသားမႈမ်ားတြင္ ပုံရိပ္မ်ားထည့္သြင္းလုိပါက [img] စာသားကုိသုံးႏုိင္သည္။

vB Code ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမိုသိရွိလုိပါက ဤေနရာ တြင္ၾကည့္ပါ။


အီးေမးလ္ျဖင့္အသိေပးမႈဆုိတာဘာလဲ။ ?

သင္သည္ အေၾကာင္းအရာသစ္တစ္ခုေရးသားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရွိၿပီးသား အေၾကာင္းအရာအားစာျပန္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ဦးမွ ထုိ Thread အားအေၾကာင္းျပန္သည္ႏွင့္ သင့္အား အီးေမးလ္ျဖင့္အသိေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ Thread တစ္ခုတြင္ သင္၀င္ေရာက္ေရးသားျခင္းမရွိေစကာမူ ၎ Thread ေအာက္၌ပုိ႔စ္အသစ္တစ္ခု ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္တုိင္း email ျဖင့္ အသိေပးခ်က္မ်ားရရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္ထားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ ထို Thread စာမ်က္ႏွာရွိ 'Subscribe to this thread' စာသားကုိႏွိုပ္ရမည္။

အကယ္၍ သင္သည္ Thread တစ္ခုမွ email အသိေပးခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ေနျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိပါက သင္၏ပုိ႔စ္အားျပင္ဆင္၍ျဖစ္ေစ၊ ဤေနရာ မွ ထုိအေၾကာင္းအရာအား unsubscribing လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္း၀င္မ်ားသာ အီးေမးလ္အသိေပးမႈမ်ားအား လက္ခံႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔မည္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ပုံေသအသိေပးမႈအားလက္ခံမည္ကုိ သူတုိ႔၏ ပင္မထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာနစာမ်က္ရွိေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပင္ရန္ တြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ညိွထားႏုိင္သည္။

အီးေမးလ္ျဖင့္အသိေပးမႈအား 'Thread Subscription' ဟုလည္းေခၚသည္။


ဖုိးျပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားဆုိတာဘာလဲ။ ?

ဖုိးျပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားဆုိသည္မွာ သင္၏ေရးသားမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ပုံအေသးစားကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဟာသျပက္လုံးမ်ား၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း စသည့္ မိမိ၏စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည္။ ဥပမာ... သင္သည္ ရင္ထိတ္စရာစကား ေရးသားၿပီးေနာက္ ေနာက္တာပါ ဟုေျပာမည့္အစား 'wink' ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳအား အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

သင္သည္ အီးေမးလ္မ်ား၊ အင္တာနက္စကား၀ုိင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳဖူးသူျဖစ္ပါက ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ထားေသာစာသားမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ ဥပမာ - :) သည္ ၿပံဳးရႊင္ေနေသာမ်က္ႏွာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသည္။ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳစာသားမ်ားကုိ နားလည္လုိပါက သင္၏ဦးေခါင္းအား ဘယ္ဘက္သုိ႔ေစာင္း၍ စာသားအားၾကည့္လိုက္ပါ။ ထုိအခါ :) သည္ မ်က္စိႏွစ္လုံးႏွင့္ ၿပံဳးေနေသာပါးစပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ကုိ သင္ေတြ႕ရမည္။

ဤဖုိရမ္တြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳစာရင္းအား ဤေနရာ တြင္ၾကည့္ပါ။

အေျခအေနေပၚမူတည္၍ သင္သည္စာသားမ်ားကုိ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားအျဖစ္သုိ႔ မေျပာင္းလဲေစလုိသည္လည္းရွိမည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ပုိ႔စ္အသစ္တစ္ခု ေရးသားရာေနရာေအာက္ဘက္ရွိ စာသားထဲမွာ ဖိုးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ား မထည့္ပါ ဆုိသည့္ checkbox အား ေရြးခ်ယ္ပါ။


ႏွိပ္၍အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ စာသားခလုတ္မ်ားႏွင့္ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ား

ထုိခလုတ္မ်ားသည္ သင္၏ေရးသားမႈမ်ား၊ စာခၽြန္လႊာမ်ားအတြင္းသုိ႔ vB Code မ်ား၊ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားအား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ကုိအသုံးျပဳရန္ သင္သည္အလုိရွိရာခလုတ္ကုိႏွိပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ vB Code စာရင္းမွ အလုိရွိရာကုိ ႏွိပ္႐ုံသာျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ရန္ Basic, Standard ႏွင့္ Enhanced ဟူ၍ ပုံစံျမင္ကြင္းသုံးမ်ိဳးေပးထားသည္။ Basic ျမင္ကြင္းကုိသုံးသည့္အခါ အသင့္သုံး vB Code မ်ားေတြ႕ရမည္မဟုတ္ဘဲ အလုိရွိရာ vB Code စာသားမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ထည့္သြင္းရမည္။

Standard ျမင္ကြင္းကုိအသုံးျပဳလွ်င္ သင္ျပင္ဆင္လုိေသာ စာသားကုိေရြးခ်ယ္၍ အလုိရွိရာခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ရမည္။ ထုိအခါ ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာသားေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ vBcode စာသားမ်ားျဖည့္ေပးလိမ့္မည္။ မည္သည့္စာသားကုိမွ်မေရြးခ်ယ္ဘဲ ခလုတ္တစ္ခုကုိႏွိပ္ပါက vBcode စာသားအား သင္စာ႐ုိက္ရန္ စတင္ထားေသာေနရာ(cursor)တြင္ ျမင္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ code စာသားႏွစ္ခုၾကားတြင္ သင္အလုိရွိရာစာသားကုိ ေရးသားႏုိင္သည္။

Enhanced ျမင္ကြင္းကုိသုံးသည့္အခါတြင္ ခလုတ္တစ္ခုကုိႏွိပ္လုိက္ပါက သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာသားကုိ တုိက္႐ုိက္ျပင္ဆင္ေပးမည္။ ဤပုံစံသည္ WYSIWYG ပုံစံျဖစ္ၿပီး What You See Is What You Get (သင္တည္းျဖတ္ရာ သင္ျမင္တာ) ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ သင္ေနာက္ဆုံးျမင္ရမည့္စာသားပုံစံအား သင္ျပင္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျမင္ေတြ႕ေနရမည္။ မည္သည့္စာသားမွ်မေရြးခ်ယ္ထားဘဲ ခလုတ္တစ္ခုအားႏွိပ္ပါက မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ဖိႏွိပ္ႏုိင္ေသာ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳေလးမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ သင္၏ေရးသားမႈ၌ ထည့္သြင္းလုိေသာ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳအား ႏွိပ္လုိက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဖုိၿပံဳးခ်ိဳစာရင္းအျပည့္အစုံအား ၾကည့္႐ႈရန္(ခြင့္ျပဳထားမွသာ) အျခားပုံေလးေတြ ကိုႏွိပ္ပါ။


မဲဆႏၵေတြဘယ္လုိေတာင္္းမလဲ၊ ဘယ္လုိေပးမလဲ။ ?

ဤဖုိရမ္ရွိ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအေရာေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ မဲဆႏၵေပးေသာ (သုိ႔မဟုတ္) မဲဆႏၵေတာင္းခံေသာက႑ကုိ သတိျပဳမိေကာင္းျပဳႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ မဲဆႏၵေတာင္းခံျခင္း ဟုေခၚၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

မဲဆႏၵျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း

သင္သည္ ေဆြးေႏြးခ်က္အသစ္တစ္ခု ေရးသားေသာအခါ မဲဆႏၵျခင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ဤေနရာတြင္ သင္သည္ေမးခြန္းတစ္ခုေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေသာေရြးခ်ယ္ခြင့္ အေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ အျခားအသင္း၀င္မ်ားမွ ၎တုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ မဲဆႏၵေပးႏုိင္ၿပီး မဲဆႏၵအေရအတြက္ရလဒ္အား ထုိအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

နမူနာမဲဆႏၵျခင္းမွာ -

သင္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာလဲ ?

  1. အနီ
  2. အျပာ
  3. အ၀ါ
  4. အစိမ္း
  5. အမည္း

မဲဆႏၵျခင္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ သင္ေဆြးေႏြးခ်က္အသစ္တစ္ခု ေရးသားေသာအခါ စာမ်က္ႏွာေအာက္ေျခရွိ ဤေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္ မဲဆႏၵေကာက္ယူမည္ ဟူေသာ checkbox ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ၿပီးလွ်င္ သင္ပါ၀င္ေစခ်င္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္အေရေတြက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိတင္မည္ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္သည့္အခါတြင္ သင္သည္မဲဆႏၵျခင္းျပဳလုပ္သည့္ စာမ်က္ႏွာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္။ ထုိစာမ်က္ႏွာ၌ သင္အလုိရွိရာေမးခြန္းကုိ ေရးသားႏုိင္ၿပီး သင္ပါ၀င္ေစလုိေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ စာရင္္းျပဳစုရမည္။

မဲဆႏၵျခင္းတစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈကုိလည္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - မဲဆႏၵေပးရန္ အခ်ိန္တစ္ပတ္သာ ဖြင့္ေပးထားမည္။

မဲဆႏၵေပးျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိၾကည့္ျခင္း

မဲဆႏၵေတာင္းခံရာသည္ကို မဲေပးရန္ သင္မဲေပးလုိေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခုပဲေရြးလုိက္မယ္ ဟူေသာ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဆႏၵမဲမေပးခင္ မဲရလဒ္မ်ားကုိ ရလဒ္မ်ားကုိၾကည့္မည္ စာသားကုိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ မလုပ္မေနရလုပ္ရမည့္အရာမဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားေသာတစ္ခုခုကုိ ဆႏၵျပဳႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မဲေပးဘဲလက္ေရွာင္ေနႏုိင္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္သည္ဆႏၵမဲေပးၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ၎ေရြးခ်ယ္မႈအား ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲမ်ားေပးရာတြင္ သတိထားရပါမည္။


ပူးတြဲဖုိင္မ်ားဆုိတာဘာလဲ။ ?

ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ သင္၏ေရးသားမႈမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာဖုိင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ပူးတြဲထားရန္ ပူးတြဲဖုိင္စနစ္ကုိ ခြင့္ျပဳထားႏုိင္သည္။ ဖုိင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ပုံရိပ္မ်ား၊ စာသားဖုိင္မ်ား၊ ခ်ဳံ႕ထားေသာဖုိင္မ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္။ သင္ပူးတြဲလုိေသာ ဖုိင္အရြယ္အစားကုိ ကန္႔သတ္ထားလိမ့္မည္။

သင္၏ေရးသားမႈအသစ္တစ္ခုတြင္ ဖုိင္ပူးတြဲရန္ စာေရးဖဲြ႕မႈစာမ်က္ႏွာေအာက္ဘက္ရွိ တြဲမည့္ဖုိင္မ်ားစီစဥ္ရန္ ဆုိသည့္ ခလုတ္အားႏွိပ္႐ုံသာျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သင္၏ Hard Drive ထဲမွ အလုိရွိရာဖုိင္ကုိ ညႊန္ျပေပးရမည္။

ေရးသားမႈၿပီးစီးပါက ဖုိရမ္၏သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပူးတြဲဖုိင္ပုံအား နမူနာပုံျဖင့္ျပသမည္။ ပူးတြဲဖုိင္တြင္ပါ၀င္သည္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရန္ (နမူနာပုံျပသထားျခင္းမရွိပါမွ) ပူးတြဲဖုိင္ပုံ၏ေဘးရွိ ဖုိင္နာမည္ link အား ႏွိပ္၍ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။


ေဆြးေႏြးခ်က္ပုံသေကၤတဆုိတာဘာလဲ။ ?

ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား၊ အသစ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္စာခၽြန္လႊာမ်ားအတြက္ သေကၤတပုံရိပ္ေလးမ်ား(icon) ကုိ ဖန္တီးေပးထားသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ပုံသေကၤတမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္တြဲ၍ ထည့္သြင္းထားေသာ သေကၤတပုံရိပ္ေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး သင္၏ေရးသားခ်က္အား ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္ ေရးသားသူ၏စိတ္ခံစားခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာ စသည္တုိ႔ကုိ သိသာေစရန္ အသုံးျပဳသည္။ အကယ္၍ ေေဆြးေႏြးခ်က္အသစ္မ်ား၊ စာခၽြန္လႊာမ်ားေရးသားခ်ိန္၌ ထုိသေကၤတမ်ားကုိ မျမင္ေတြ႕ရပါက ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔ကုိအသုံးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


မိမိကုိယ္ပုိင္ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ႏုိင္ပါသလား။ ?

သင္သည္ဖုိရမ္တြင္မွတ္ပုံတင္ထားပါက သင္၏ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ႏိုင္၊ ဖ်က္ႏုိင္သည္။ ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမွလည္း အလုိရွိပါက ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ႀကီးၾကပ္သူမွ ဖုိရမ္ကုိမည္သုိ႔ စနစ္သတ္မွတ္ထားသည့္အေပၚမူတည္၍ သင္သည္အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း၌သာ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခြင့္ရႏုိင္သည္။

မိမိ၏ေရးသားခ်က္မ်ားအား ျပင္ရန္၊ ဖ်က္ရန္ သင္ျပင္ဆင္လုိသည့္ေရးသားခ်က္ ညာဘက္ေအာက္ေျခရွိ ကုိႏွိပ္ပါ။ အကယ္၍ သင္၏ေရးသားခ်က္သည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခု၏ ပထမဆုံးေရးသားခ်က္ျဖစ္ပါက ထုိေရးသားခ်က္ကုိဖ်က္ပစ္ျခင္းသည္ ထုိအေၾကာင္းအရာတစ္ခုလုံးအား ဖ်က္ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မႈမ်ားၿပီးစီးပါက ဖုိရမ္ရွိအျခားအသင္း၀င္မ်ားအား သင္,သင္၏ေရးသားခ်က္အား ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အသိေပးသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခု ေပၚလာမည္။ ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွလည္း သင္၏ေရးသားခ်က္အား ျပင္ဆင္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔အတြက္မူ အဆုိပါမွတ္ခ်က္ ေပၚလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။


ခုံသမာဓိအဖဲြ႕၀င္မ်ားဆုိတာဘာလဲ။ ?

ခုံသမာဓိအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သီးသန္႔ဖုိရမ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ အသင္း၀င္တုိ႔၏ေရးသားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပင္ႏုိင္၊ ဖ်က္ႏုိင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ၿပီး အျခားဖုိရမ္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဖုိရမ္တစ္ခုအတြက္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သာမန္အသင္း၀င္မ်ားထဲမွ ထူးထူးကဲကဲ ကူညီသူမ်ား၊ ၎တုိ႔ထိန္းသိမ္းရမည့္ ဖုိရမ္၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာဗဟုသုတျပည့္၀သူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။


ဘာေၾကာင့္ ေရးသားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ တခ်ိဳ႕စကားလုံးမ်ား ေျပာင္းလဲကုန္ရတာလဲ။ ?

ဖုိရမ္ႀကီးၾကပ္သူမွ အခ်ိဳ႕စကားလုံးမ်ားကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ အကယ္၍ သင္၏ေရးသားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ထုိပိတ္ပင္ထားေသာ စကားလုံးမ်ားပါ၀င္ပါက ၎တုိ႔ကုိ ***** ျဖင့္ အစားထုိးမည္။

အသင္း၀င္မ်ားအားလုံးအတြက္ ပိတ္ပင္ထားေသာ စကားလုံးမ်ားမွာတူညီၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ပိတ္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္မွ စကားလုံးမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အစားထုိးျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အျခားတစ္စုံတစ္ဦးမွ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 11:27 PM
Inactive Reminders By Icora Web Design